Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nang bumaba ( anghel Jibrēl) sa Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -ginagawa niyang tanggalin ang tela (nakabalot) sa mukha nito,at kapag nalungkot siya,inaalis niya ito sa mukha niya,Nagsabi siya-habang siya ay ganoon-" Sumpain ni Allah ang mga Hudyo at Kristiyano,ginawa nilang Masjid ang mga libingan ng mga Propeta nila-nagbabala siya sa ginawa nila", Kung hindi lang dahil doon,inilabas ko na ang libingan niya,ngunit hindi niya ito ginawa dahil sa takot niyang gawin itong Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ang nag-iisa na hindi nangangailangan ng katambal; sino man ang gagawa ng gawain bilang pag-tambal sa akin, ito ay aking iiwan kasama ang kanyang itinambal (sa Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan na ako ay magpawalang-sala sa dakilang Allah na magkaroon ako mula sa inyo ng kaibigan, dahil ang dakilang Allah ay ginawa niya ako bilang kaibigan ganon din si Ibrahim ay ginawa niyang kaibigan, at kung ako ay maaaring kukuha ng kaibigan mula sa aking bayan tiyak na kukunin ko si Abu Bakar bilang kaibigan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong magmalabis sa Pagpuri sa akin,tulad ng pagmamalabis sa pagpupuri ng mga Kristiyano sa Anak ni Maryam,Katotohanang ako ay isang alipin Niya,Kaya sabihin ninyong:alipin ni Allah at Sugo Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sino po ang pinakamaligaya sa mga tao sa hiling ng pamamagitan mo? Nagsabi siya: Ang sinumang nagsabi na walang Diyos kundi si Allah nang nagpapakawagas mula sa puso niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang mamatay na nanalangin liban sa kay Allah na nagtatambal,ay mapapsok sa (naglalagablay na apoy sa) Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kasawian para sa Mahihigpit-sinabi niya ito ng tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Ang pinakamalaki mula sa mga malalaking kasalanan ay: Ang Pagtatambal sa Allah,at [Ang pagdama ng] kaligtasan laban sa [binabalak na] kaparusahan ni Allah,at Ang kawalan ng Pag-asa mula sa Habag ni Allah,at Ang panghinaan ng loob mula sa Awa ni Allah"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na siya ay kasama ng Sugo ni Allāh-pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-sa mg ilang paglalakbay niya;Nagpadala siya ng sugo upang [sabihing],walang ititira sa leeg ng kamelyo na kwintas na panangga ( o kwintas) maliban sa ito ay puputulin "
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang manalig sa isang bagay,ipapaubaya siya rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang nagsabi ng Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,at tumangging sumampalataya sa anumang sinasamba maliban kay Allah,ipinagbabawal lapastangin ang kanyang kayamanan at dugo at ang pagtutuos sa kanya ay sa Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Tinanong ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng mga tao patungkol sa Manghuhula;Nagsabi siya:(( Wala silang kaalaman)),Nagsabi sila: O sugo ni Allah,sila ay nagsasalita minsan sa ilang bagay,at ito ay nagkakatotoo?Nagsabi Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ang mga salita na iyon ay mula sa katotohanan ninakaw ito ng mga Jinn at ibinubulong sa tainga ng kanyang tagapag-alaga.at hinahaloan kasama nito ang isang-daang kasinungalingan)) Napag-kaisahan ang katumpakan.At sa isang salaysay kay Imam Al-Bukharie;Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya,katotohanan na narinig niya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsabi:Katotohanan na ang mga Anghel ay bumababa sa mga ulap-at binibigkas nila ang mga bagay na natapos na sa langit,at ninanakaw ni satanas ang pandinig,at naririnig niya ito,at ibinubulong niya ito sa mga manghuhula,At magsisinungaling sila rito ng isang-daang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong magsalah patungo sa mga Quboor (puntod), at huwag kayong uupo sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sila ang mga grupo ng taong,kapag namatay sa kanila ang mabuting lingkod,nagtatayo sila sa puntod niya ng masjid,at iginuguhit nila ang larawang iyon,Sila ang pinakamasamang likha para kay Allah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay nagbawal sa inyo na manumpa kayo sa mga Ama ninyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag niyong sabihin: Ma sha Allah (Kung ninais ng Allah ay mangyayari) at Sha'a Fulaan (Ninais ni Fulaan), subalit ang sabihin niyo: Kung naisin ni Allah pagkatapos naisin ni Fulan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sumumpa ako sa Allah na nagsisinunggaling mas mabuti sa akin kaysa sumumpa ako maliban sa kanya na marangal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang nakakahawa (sakit), at walang (epekto ang) pamahiin,at iniibig ko ang pangitain.Nagsabi sila: At ano nag pangitain? Nagsabi siya: Ang mabubuting salita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kami noon sa piling ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay pito o walo o siyam at nagsabi siya: Hindi ba kayo mangangako ng katapatan sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang dumanas ng kasalatan at idinulog ito sa mga tao, hindi ito makatutugon sa karukhaan niya. Ang sinumang magdulog nito kay Allah, magpapadala agad si Allah sa kanya ng panustos na maaga o huli.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si Allah ay Pinakadakila,Ito ay mga landas,Sinabi ninyo,-Sumpa sa kaluluwa ko na Hawak Niya sa Kamay Niya-,ang tulad ng sinabi ng mga Angkan ng Israel kay Propeta Musa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang ang isang lalaki ay nagsabi kay Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-:Anumang ipinapahintulot ni Allah at ipinapahintulot mo.Ang sabi niya:(( Ginawa mo ba akong katambal kay Allah? Anuman ang ipinapahintulot ni Allah, Nag-iisa Siya.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugi ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagtalaga ng Pinuno sa mga hukbo o piraso sa mga hukbo,pinapayuan niya ito ng pagkatakot kay Allah,at ang sa mga kasamahan nito na mga Muslim,sa kabutihan.Nagsabi siya:(( Makipag-darambong kayo sa Pangalan ni Allah, sa daan ni Allah,makipaglaban kayo sa sinumang walang-pananampalataya kay Allah,makipaglaban kayo at huwag kayong manguha ng darambong,at huwag kayong lumabag sa napagkasunduan,at huwag kayong pumatay sa karumal-dumal na pamamaraan,at huwag kayong pumatay ng bata,at kapag nakaharap mo ang kalaban mo mula sa mga pagano,anyayahan mo sila sa tatlong katangin-o sa pamamagitan -At kahit na ano ang isinagot nila sa iyo,tanggapin mo ito mula sa kanila,at pigilan ang iyong kamay sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam,at kapag sinagot ka nila ay tanggapin mo ito mula sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa paglipat mula sa mga tahanan nila papunta sa mga tahanan ng mga Nagsilikas(Madinah),At ibalita mo sa kanila,na kapag ginawa nila iyon,mapapa-sa kanila ang anumang para sa mga manlilikas(Muhajireen) at hindi mapapa-sa kanila ang hindi para sa mga manlilikas(Muhajireen),at kapag tumanggi sila na lumipat dito,ibalita mo sa kanila na sila ay magiging katulad ng mga Arabong Muslim,maipapatupad sa kanila ang Panuntunan ni Allah-pagkataas-taas Niya,at walang maibibigay sa kanila sa nadambong at sa Al-Fay(kayamanan na nakuha sa mga Kuffar na hindi nakuha sa pakikipaglaban) kahit konti.maliban kung makikipaglaban sila(sa daan ni Allah)kasama ang mga Muslim.At kapag sila ay tumanggi,singilin mo sa kanila ang Buwis,at kapag ito ay tinanggap nila sa iyo,tanggapin mo ito sa kanila,at pigilan mo ang iyong kamay sa kanila,at kapag sila ay tumanggi,humingi ka nang tulong kay Allah at makipaglaban ka sa kanila.At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,at ninais nila na ilagay mo sila sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng Propeta Niya,huwag mo silang ilagay sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta,Datapuwat ilagay mo sila sa Kasunduan mo at sa Kasunduan ng mga kasamahan mo,sapagkat ang paglabag sa Kasunduan ninyo at sa Kasunduan ng mga kasamahan ninyo ay mas magaan mula sa paglabag ninyo sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta ,At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,At ninais nila na ipataw mo sa kanila ang Panuntunan ni Allah,huwag mo itong ipataw sa kanila,ngunit ipataw mo sila sa panuntunan mo,sapagkat hindi mo napag-alaman,kung napag-wasto ba nila ang Panuntunan ni Allah o hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tanggalin mo ito,sapagkat walang maidadagdag sa iyo nito maliban sa kahinaan,Sapagkat kapag ikaw ay namatay at ito ay sa iyo [suot mo],Hinding-hindi ka magkakamit ng tagumpay magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsabit ng anting-anting,ay hindi ito gagawing ganap ni Allah para sa kanya [ang kanyang mga gawain],at sinuman ang magsabit ng kabibi,ay hindi pagagaanin ni Allah sa kanya [ang pinangangambahan niya]"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Ruwayfi`,marahil ay hahaba ang iyong buhay,Ipaalam mo sa mga tao na sinuman ang tumali ng kanyang balbas,o magsuot ng kwintas bilang panangga,o gumamit ng mga dumi ng hayop o buto-buto bilang panlinis sa [pagdudumi o pag-ihi] ,katotohanang si Propeta Muhammad ay walang pananagutan rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay magsasabi sa pinakamagaan sa pagdurusa sa mga maninirahan sa Impiyerno: "Kung sakaling mayroon kang nasa lupa na anuman, ipantutubos mo ba iyon?" Magsasabi ito: "Opo." Magsasabi Siya: "Ngunit humiling na Ako sa iyo ng higit na magaan kaysa roon habang ikaw ay nasa gulugod ni Adan, na huwag kang magtambal sa Akin ngunit tumanggi ka malibang [gawin] ang pagtatambal [sa Akin]."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay hindi naniniwala sa masamang pangitain.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mga gumagawa ng mga larawang ito ay pagdurusahin sa Araw ng Pagkabuhay. Sasabihin sa kanila: Buhayin ninyo ang nilikha ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi pumapasok ang mga anghel sa isang bahay na sa loob nito ay may aso o may larawan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong sumumpa sa mga anito ni sa mga magulang ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dalhin mo ang mga sandalyas kong ito. Ang sinumang makatagpo mo sa labas ng harding ito, na sumasaksing walang Diyos kundi si Allah, na nakatitiyak rito sa puso niya, palagurin mo siya ng balita ng [pagpasok sa] paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang lupa na lahat-lahat niya ay Masjid (Simbahan o lugar na pagpapatirapaan) maliban sa sementeryo (puntod) at palikuran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pumasok sa kinaroroonan ko ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at uminom siya mula sa isang nakabiting sisidlan ng tubig habang nakatayo kaya tumindig ako papunta roon at pinutol ko iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan ang Salah na ito ay hindi maaari sa kanya ang anuman mula sa salita ng tao, sa pagkat katotohanan siya ay isang Tasbeeh at Takbeer at pagbabasa ng Qur'an
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Isinusumpa ni Allah ang mga Hudyo at Kristiyano,ginawa nilang Masjid ang mga libingan ng mga Propeta nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu