kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

La'anar Allah a kan yahudawa da kiristoci, sun dauki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai - a kula da abin da suka aikata - kuma in ba haka ba, ya nuna kabarinsa, sai dai yana jin tsoron kar ya dauki masallaci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Nine Mafi Wadatuwa da shirkar Masu, to Duk wanda yayi wani Aiki kuma ya hadani da wani acikinsa zan barshi da shikarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na barranta daga Allah ina da wani aboki daga gare ku, domin Allah ya karbe ni a matsayin aboki kamar yadda aka dauki Ibrahim a matsayin aboki, kuma da na zabi al'ummata a matsayin aboki, da na dauki Abubakar a matsayin aboki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku wuce gona da iri wajen yabona, yadda Nasara suka maida Dan Maryam, ni kawai bawa ne, to ku ce: Bawan Allah kuma ManzonSa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi rabautar mutane da cetona wanda ya ce La’ilaha illallahu yana mai tsarkaka daga zuciyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya mutu alhali shi yana kiran kishiya wanin Allah zai shiga wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu Zurfafawa sun Tabe-ya fadeta sau Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
" Bana aike ka da abin da Manzo mai tsira da amincin Allah ya aike ni da shi ba, kar ka bar wani hoto sai ka goge shi, haka nan kar ka bar wani kabari da aka yi wa tozo sai ka daidaita shi."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi girman Laifuffuka: yiwa Allah Shirka, da kuma amincewa Makircin Allah, da kuma yankewa daga Rahamar Allah, da kuma debe Haso daga Rahamar Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin sashin tafiye tafiyansa ya aiki wani jakada a bisa cewa kada ya bar wata laya ko rataye a wuyan wani rakumi face ya tsinke ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya danfaru da wani abu to za'a jibanta shi zuwa gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya fadi "La'ilaha illAllah", kuma ya kafircewa duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba, an haramta taba dukiyarsa da jininsa,kuma sakamakonsa yana ga Allah Madaukaki.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan kalmar ta gaske aljani ya fauceta ne, sai ya yi kyarkyararta a kunnen abokin harkarsa irin kyarkyarar kaza, sai su cakuɗata da ƙarya sama da ɗari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada ku salla zuwa Kabari kuma kada ku zauna akansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wadannan mutane ne idan bawa na gari cikin su ya mutu, ko mutumin kirki, sai su gina masallaci a kan kabarin sa, sai su suranta irin wadancan hotunan a cikin sa, wadancan sune ashararan halitta a wajen Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lalle cewa hakkin Allah akan bayi su bauta maSa kada su hada shi komai, hakkin bayi ga Allah ba zai azabtar da wanda bai tarayya daShi da komaiba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya mutu ba ya taranya wani abu da Allah zai shiga Aljanna, wanda ya mutu yana taranya wani abu da Allah zai shiga wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya hanaku ku rantse da Iyayenku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku kuskura kuce: Allah ya yarda wane ma ya yarda, kuce: Allah ne ya yarda Sannan kuma wane kuma ya yarda.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na rantse da Allah ina mai karya shi ne mafi soyuwa a gareni da na rantse da waninsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Canfi kuma babu tawaida, kuma yana burgeni fatan alkairi sai suka ce: Kuma maye Fatan Alkairi? saiya ce: Kalma mai dadi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - tara, takwas ko bakwai, sai ya ce: Kada ku yi wa Manzon Allah mubaya'a - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ya ce Allah shi ne mafi girma,lallai su tafarkai ne, na rantse da wanda raina ke hannunsa kun fadi kamar yadda banu Isra`ila suka fadawa annabi musa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa wani mutum ya fadawa annabi mai tsira da aminchi su tabbata a gareshi: Allah ya so kaima ka so. sai annabi ya ce: ka sanyani kishiya ga Allah? Allah ya so shi kadai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance idan ya dora Jagora a rundunar yaki yakan yi masa wasiyya da jin tsoron Allah, da kuma wadanda suke tare da shi na Musulmi da Alkairi, sai ya ce: "kuyi yaki da sunan Allah kuma don Allah, ku yaki wanda ya kafirta da Allah, kuyi yaki kada ku wuce gona da iri kuma kada muyi Musla kuma kada kuma kada ku kashe Yaro, kuma idan ka gamu abokin gabarka daga cikin Mushirikai to kirasu da zuwa abubuwa uku -ko cikin- ko wanne daga ciki suka amsa Maka ka karba daga gare su kuma ka kame hannunka daga barinsu, sannan ka kirasu zuwa ga Musulunci Idan suka amsa maka to ka karba daga gare su, sannan ka kirasu kan su canza daga garinsu zuwa garin Musulunci, kuma ka basu labarin cewa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
jefar da ita domin ita ba za ta kara maka komai ba face rauni,domin cewa da ka mutu tana jikinka dab a za ka rabauta ba har abada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
duk wanda ya rataya Laya to kada Allah ya kare shi, kuma duik wanda ya daura Guru da Allah ya ije masa da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya kai Ruwaifia,watakila rayuwarka tayi tsawo, saboda haka bawa Mutane labarin cewa duk wanda ya daure gemunsa, ko ya daura tsirkiya, ko yayi tsarki turoson dabbobi ko kashi, to babu shi babu Annabi Muhammad
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah zai cewa Mafi qarancin Azabar Xan Wuta, da kana da wani abu da yakai baki xayan Qasa zaka iya fansar kanka da shi? ya ce: Ey, ya ce: to ni na tambayeka qasa da wannan a halin kana cikin tsayson Adam, cewa kada kayi mun shirka amma ka qi sai kayi mun shirka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi tsira da Amincin Allah su tabbata agareshi ya kasance baya Mummunan zato
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wadanda suke yin wadannan hotunan za'a musu azaba aranar Alqiyamah za'a ce masu: Ku rayu abinda kuka halitta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Baki xayan Qasa Masallaci ce sai dai Maqabarta da kuma Banxaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya zo wurina ya sha daga kwanon da aka rataye a tsaye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya tsinewa yahudu da nasara saboda sun riki kaburburan annabawansu masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci