ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

యూదుల పై క్రైస్తవులపై అల్లాహ్ యొక్క శాపం కురియుగాక వారు తమ ప్రవక్తల సమాధులను మస్జిదులుగా చేసుకున్నారు,కాబట్టి వారిలా మీరు చేయకండి అని వారించేవారు ఆ సమస్య ఒక వేళ లేకుంటే ప్రవక్త సమాధిని కూడా ఖాళీ గా ఉంచేవారము,దాన్ని కూడా మస్జిద్ చేసేస్తారేమో అన్న భయం తో అలా చేయడం జరిగింది
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీరు చేస్తున్న భాగస్వాముల (షిర్కు) నుండి నేను నిరుపేక్షాపరున్నీ,ఒక కార్యం చేసి దాంట్లో ఎవరైన నాకు భాగస్వామ్యపరిచినట్లైతే 'నేను అతన్నిమరియు అతను చేస్తున్నషిర్కును(భాగస్వామ్యులను)'వదిలేస్తాను
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ తఆలా మహోన్నత వల్ల మీలో ఎవరిని నా మిత్రునిగా చేసుకోలేకపోతున్నాను,అల్లాహ్ తఆలా ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలమ్ ను చేసుకున్నమాదిరిగా నన్ను తన మిత్రునిగా చేసుకున్నాడు,ఒకవేళ మిత్రునిగా చేసుకునే అవకాశం నాకు ఉంటే నేను అబుబకర్ ని మిత్రునిగా చేసుకునేవాడను.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
{నసార}క్రైస్తవులు మర్యం పుత్రుడైన ఈసా విషయము లో అతిక్రమించినట్లు నా విషయం లో మీరు నా హోదా కు,(స్థాయి కి) మించి అతిశయిళ్లకండి (మితిమీరకండి),నిశ్చయంగా నేను ఒక దాసుడను మాత్రమే కాబట్టి"అల్లాహ్ దాసుడు మరియు ఆయన ప్రవక్త" అని మాత్రమే పలకండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ఓ దైవ ప్రవక్త జనుల్లో మీ సిఫారసు పొందు అదృష్టవంతుడు ఎవరు? అని ప్రశ్నించడం జరిగింది,దానికి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు జవాబిస్తూ ఎవరైతే లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ను మనస్ఫూర్తిగా విశ్వశిస్తాడో అతను అర్హుడు అని తెలియ పర్చారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించి ఆ స్థితిలోనే మరణించినవాడు నరకం లోకి ప్రవేశిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అతిశయిల్లే వారికి నాశనం తప్పదూ అని మూడు సార్లు పదేపదే పలికారు,ప్రవక్త!
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
తస్మాత్ !వినండి నేను మిమ్మల్ని దైవప్రవక్త నాకు చెప్పి పంపిన దాని కోసం పంపించాలా? మీరు ఏ చిత్రం చూసిన దానిని చెరిపేయండి,ఎత్తైన సమాధి చూసినట్లైతే దానిని భూమికి సమానం చేసేయండి”.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహాపరాధలలో అతి ఘోరమైనది ‘అల్లాహ్ కు ఇతరులను భాగస్వామ్యులుగా చేయడం‘అల్లాహ్ యొక్క శక్తి నుండి బేఖాతరు చేయకపోవడం,అల్లాహ్ కారుణ్యం నుండి నిరాశ చెందడం,అల్లాహ్ యొక్క ఆత్మ నుండి నమ్మకం కోల్పోవడం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఆయన మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తో పాటు ఒక ప్రయాణం లో ఉన్నారు:దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఒక వ్యక్తితో సందేశం పంపించారు’ ఏ ఒంటె మెడలో నైనా సరే ఎటువంటి వింటినారిత్రాడు లేదా మరే ఇతర త్రాడు ఉన్నా సరే మిగల్చకుండా వాటిని కత్తిరించేయండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఏదైనా వస్తువు తావీజులా ఎవరైతే ధరిస్తారో దానికే అప్పగించబడతారు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు చదివి అల్లాహ్ ఏతర పూజించబడే దైవాలను తిరస్కరించినవాడి ధనం మరియు ప్రాణము నిషేధము,అతని లెక్క అల్లాహ్ పై ఉంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
దైవదూతలు అల్లాహ్ ఆదేశాలను తీసుకుని మేఘాల్లోనికి దిగివస్తారు, ఆకాశాల్లో ఆదేశించబడిన దానిని గురించి చర్చిస్తారు, అప్పుడు షైతాన్ ఆ విషయాలను దొంగచాటుగా వింటూ ఉంటాడు. వాటిని జ్యోతిష్యులకు అందజేస్తాడు. వాటికి వారు వంద అబద్దాలు జోడించి చెప్తారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
సమాధుల వద్ద నమాజు చదువకండి మరియు వాటిపై కూర్చోకండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వారిలోని పుణ్యాత్ములు లేక దైవదాసులు చనిపోయినప్పుడు వారి సమాధుల పైన ఆలయాలు నిర్మించి వారి చిత్రాలు చేసేవారు అవే ఈ చిత్రాలు;అల్లాహ్ వద్ద సృష్టి రాశుల్లో కెల్లా అత్యంత నీచమైన జీవులు వీరు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
“నిశ్చయంగా దాసులపై అల్లాహ్ యొక్క హక్కు ఏమిటంటే, దాసులు ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించాలి మరియు ఎవరినీ ఆయనకు సాటి కల్పించరాదు. అలాగే అల్లాహ్ పై దాసుల యొక్క హక్కు ఏమిటంటే, ఎవరైతే అల్లాహ్ కు ఎవరినీ సాటి కల్పించరో, అల్లాహ్ అలాంటి వారిని శిక్షించరాదు
عربي ఇంగ్లీషు స్పానిష్
అల్లాహ్ కు ఎవరినీ లేక దేనినీ సాటి కల్పించని స్థితిలో ఎవరైతే మరణిస్తారో వారు స్వర్గములోనికి ప్రవేశిస్తారు. మరియు ఎవరైతే ఆయనకు సాటి కల్పిస్తున్న స్థితిలో మరణిస్తారో వారు నరకం లోనికి ప్రవేశిస్తారు
عربي ఇంగ్లీషు స్పానిష్