Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nagtanong ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ano ang pinakamalaking kasalanan? Nagsabi siya:((Ang magtambal ka sa Allah,na Siyang lumikha sa iyo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang sinuman sa alipin na sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at si Muhammad ay Kanyang ay Kanyang alipin at sugo,tapat sa kanyang puso,maliban sa ipigbabawal ni Allah sa kanya ang Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang ipinagkaiba ang luklukan sa paghahambing sa trono kundi gaya ng isang singsing na yari sa bakal na itinapon sa gitna ng malawak na disyerto ng lupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagkatiwala ni Allāh ang matris sa isang anghel at nagsabi ito: "O Panginoon ko, punlay; o Panginoon ko, malalinta; o Panginoon ko, kimpal." Kaya kapag ninais ni Allāh na tapusin ang paglikha roon, magsasabi ito: "O Panginoon ko, lalaki po ba o babae? Hapis po ba o maligaya? Kaya ano po ang panustos? Kaya ano po ang taning?" Nagsusulat ng gayon habang nasa tiyan ng ina niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses