ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

నేను మహనీయ దైవప్రవక్త ను ఏ పాపం పెద్దది ?అని ప్రశ్నించాను,దానికి ప్రవక్త సమాధానమిస్తూ ‘నిన్ను సృష్టించిన అల్లాహ్ కు సమానంగా ఇతరులను సాటి కల్పించడం.అని చెప్పారు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఏ దాసుడైతే ‘అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వ అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహూ వ రసులుహూ’అని అంతఃకరణ శుద్దితో సాక్ష్యమిస్తాడో అతనిపై మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ నరకాగ్ని ని నిషేదిస్తాడు’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్