فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

له رسول الله - صلی الله علیه وسلم - څخه مې پوښتنه وکړه چې کومه ګناه لویه ده؟ ویې فرمایل: دا چې له الله سره شریک وګرځوې، حال دا چې هغه پیدا کړی یي.
عربي انګلیسي فرانسوي
هیڅ یو بنده د زړه په تصدیق سره د دې - خبرې - ګواهي نه ورکوي چې: له الله پرته په حقه بل مستحق د عبادت نشته، او دا چې محمد-صلی الله علیه و سلم- د الله بنده او رسول دی، مګر دا چې الله به یې پر اور حرام کړي.
عربي انګلیسي فرانسوي