زیر شاخه ها

فهرست احادیث

از رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سؤال كردم، كدام گناه بزرگ تر است؟ فرمودند: اينكه براى الله همتايى قرار دهى، در حالی كه او تو را آفريده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ بنده ای نیست که صادقانه و از ته قلب گواهی دهد که معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و شهادت دهد که محمد، بنده و فرستاده ی اوست، مگر اینکه الله متعال او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
کرسی در برابر عرش مانند حلقه ای آهنی است که در بیابانی انداخته شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
شدیدترین عذاب را در روز قیامت کسانی دارند كه در خلق اشيا با آفرينش باری تعالی مشابهت می کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال مَلَکی را موکل رحم کرده است که می گوید: پروردگارا این نطفه است، پروردگارا این لخته ی خونی است، پروردگارا تکه گوشتی است؛ و چون الله متعال اراده ی خلق و آفرینش او کند، آن ملک می گوید: پروردگارا مذکر است یا مونث، رزق و روزی او چقدر است؟ و اجل او چه زمانی است؟ و اینچنین در شکم مادرش نوشته می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی