Lista e haditheve

Betohem në Atë, në Dorën e të Cilit është shpirti i Muhamedit, se nuk ka njeri, hebre e të krishterë, që dëgjon për mua e pastaj vdes pa besuar shpalljen me të cilën jam dërguar, vetëm se do të jetë banor i Zjarrit.
عربي Anglisht Frëngjisht
"Allahu i mallkoftë hebrenjtë dhe të krishterët: varret e të dërguarve i shndërruan në faltore!" Pra, tërhiqte vërejtjen kundër veprimeve të tyre. Po të mos ishte kjo, varri i tij do të ekspozohej, megjithatë ai kishte frikë mos (varri i tij) shndërrohej në faltore.
عربي Anglisht Frëngjisht
O Allah! Mos e bëj varrin tim objekt adhurimi! Allahu është shumë i zemëruar me ata njerëz që i kanë kthyer varret e profetëve të tyre në faltore
عربي Anglisht Frëngjisht
Vërtet madhësia e shpërblimit është në varësi të madhësisë së sprovës. Allahu i Lartësuar, kur e do një popull, i vë në sprovë: atij që është i kënaqur, i takon kënaqësia, e, atij që hidhërohet, i takon hidhërimi.
عربي Anglisht Frëngjisht
Unë nuk kam nevojë për asnjë ortak. Kushdo që bën një vepër duke me bërë Mua ortak me dikë tjetër në këtë vepër, Unë e braktis atë së bashku me shirkun e tij.
عربي Anglisht Frëngjisht
Tek Allahu distancohem prej të pasurit mik të ngushtë nga mesi juaj, sepse Allahu më ka zgjedhur mik të ngushtë, ashtu siç e ka zgjedhur Ibrahimin. Sikur të kisha ndonjë mik të ngushtë nga umeti im, do ta zgjidhja Ebu Bekrin
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu i Lartësuar xhelozon. Xhelozia e Allahut të Lartësuar manifestohet atëherë kur njeriu vepron atë që e ka ndaluar Allahu
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që betohet në dikë tjetër përveç Allahut, ka bërë kufër ose shirk
عربي Anglisht Frëngjisht
Namazi më i rëndë për hipokritët është namazi i jacisë dhe i sabahut. Sikur ta dinin se çfarë (shpërblimi) ka në to, do të vinin, qoftë dhe zvarrë. Më ka shkuar mendja të urdhëroj (myezinin) ta thërrasë ikametin për namaz, pastaj të lë dikë që t'ua falë njerëzve namazin e unë të shkoj me disa burra, që me vete të marrin turra drush e t'ua mësyjmë atyre që nuk vijnë për namaz e t'ua fus zjarrin shtëpive të tyre
عربي Anglisht Frëngjisht
Njerëzit më të këqij janë ata të cilët i arrin Çasti (i Kiametit) gjallë dhe ata të cilët i shndërrojnë varret në faltore
عربي Anglisht Frëngjisht
Gjëja që kam më së shumti frikë për ju është shirku i vogël. U pyet rreth tij, e në atë rast tha: "Syfaqësia."
عربي Anglisht Frëngjisht
“A nuk e bënin ata haram atë që e kishte lejuar Allahu, edhe ju, pas tyre e bënit haram? A nuk jua bënin të lejuar atë që Allahu kishte bërë haram, e edhe ju e bënit të lejuar?” Iu përgjigja: “Gjithsesi.” Ai tha: “Ky ishte adhurimi që ju ua bënit atyre.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Ti po shkon te një popull që janë ithtarë të Librit, gjëja e parë në të cilën i thërret le të jetë dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ është pyetur për prishjen e magjisë (ar. nushrah), e në atë rast ka thënë: "Ajo është prej punës së shejtanit.
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos e teproni duke më lavdëruar ashtu siç e kanë tepruar të krishterët me (Isain) të birin e Merjemes. Vërtet unë jam vetëm rob i Tij, andaj thoni (për mua): "Rob i Allahut dhe i dërguar i Tij."
عربي Anglisht Frëngjisht
Kush është njeriu më fatlum që do ta fitojë ndërmjetësimin (shefatin) tënd? "Ai që deklaron 'la ilahe il-lallah' (s'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut) me zemër të sinqertë”, - tha Profeti ﷺ
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai të cilin tijera (ndjenja e fatkeqësisë nga shenjat ogurzeza) e pengon nga kryerja e asaj që ka vendosur, ka bërë shirk. Të pranishmit i thanë: "Cili është shpagimi për këtë?" Tha: "Të thuash: "O Allah, nuk ka mirësi, pos mirësisë Sate! Çdo zog është Yti dhe nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje."
عربي Anglisht Frëngjisht
Atë që dëshmon se s’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të Vetëm e pa ortak, se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, se Isai është rob i Allahut, i dërguar i Tij dhe Fjala e Tij (bëhu), të cilën ia ka drejtuar Merjemes, si dhe shpirt (i krijuar) prej Tij, dhe se Xheneti është i vërtetë e Zjarri është i vërtetë, Allahu e fut në Xhenet, sido që të ketë punuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që e takon Allahun pa i shoqëruar asgjë në adhurim, do të hyjë në Xhenet. E, ai që e takon Allahun duke i shoqëruar ndokënd në adhurim, do të hyjë në Zjarr.
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që vdes duke i bërë Allahut shok, do të hyjë në Zjarr
عربي Anglisht Frëngjisht
Janë shkatërruar ata që e teprojnë. Këtë e tha tri herë.
عربي Anglisht Frëngjisht
Rreth fjalës së Allahut të Lartësuar: "Ata thanë: ‘Mos i lini kurrsesi zotat tuaj! Mos e lini kurrsesi as Vedin, as Suvain, as Jeguthin, as Jaukën, as Nesrin!" (Nuh, 23) Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) është shprehur: "Këta ishin emra të burrave të devotshëm nga populli i Nuhut
عربي Anglisht Frëngjisht
Atë që e afatizon borxhliun ose ia fal, Allahu do ta strehojë nën hijen e Arshit (Fronit) të Tij në Ditën e Kiametit, atë Ditë kur s'do të ketë hije tjetër pos kësaj hijeje
عربي Anglisht Frëngjisht
Atë të cilit Allahu i do mirësi, e sprovon
عربي Anglisht Frëngjisht
Me të vërtetë, Allahu i ka caktuar veprat e mira dhe të këqija, pastaj i ka sqaruar. Nëse dikush dëshiron të bëjë ndonjë vepër të mirë, por nuk e bën, Allahu ia shkruan një shpërblim të plotë. Mirëpo, nëse dëshiron ta bëjë atë dhe e bën, Allahu ia shkruan dhjetë shpërblime, madje ia shton deri në shtatëqindfish, bile-bile edhe më shumë se kaq.
عربي Anglisht Frëngjisht
Me të vërtetë Allahu nuk i shikon trupat e as pamjet tuaja, por i shikon zemrat dhe veprat tuaja
عربي Anglisht Frëngjisht
Një ditë, ndërsa rrinim ulur tek i Dërguari i Allahut ﷺ, u shfaq një njeri fort rrobëbardhë e tejet flokëzi, tek i cili nuk vëreheshin shenja udhëtimi. Atë nuk e njihte asnjëri prej nesh.
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që shpik në çështjen (fenë) tonë diçka që nuk është e saj, ajo gjë është e refuzuar
عربي Anglisht Frëngjisht
O robërit e Mi! Unë ia kam ndaluar Vetes padrejtësinë dhe e kam bërë të ndaluar edhe ndërmjet jush, andaj mos i bëni padrejtësi njëri-tjetrit. O robërit e Mi! Të gjithë jeni të devijuar, përveç atij që Unë e udhëzoj, ndaj më kërkoni udhëzim, që t'ju udhëzoj
عربي Anglisht Frëngjisht
O djalosh, po të mësoj disa fjalë: “Ruaje Allahun, që Ai të të ruajë ty! Ruaje Allahun, që ta kesh pranë! Kur të lypësh, lypi Allahut e, kur të kërkosh ndihmë, kërko nga Allahu!"
عربي Anglisht Frëngjisht
“Gjithë umeti im do të hyjnë në Xhenet, përveç atyre që refuzojnë.” - O i Dërguari i Allahut, e kush refuzon? - pyetën të pranishmit. - Kush më bindet mua, do të hyjë në Xhenet, e, kush më kundërshton, ka refuzuar, - tha Profeti ﷺ.
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që i shëmbëllen një populli është prej tyre
عربي Anglisht Frëngjisht
"O i Dërguari i Allahut! Cili është mëkati më i rëndë?" Ai tha: “T'i bësh ortak Allahut, ndërkohë Ai të ka krijuar.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Muslimanit nuk i lejohet të mos i flasë vëllait të tij më shumë se tri net. Kur ata dy takohen, ky ia kthen shpinën, e edhe ai i tjetri ia kthen. Më i miri prej tyre është ai që fillon me selam.
عربي Anglisht Frëngjisht
Atë që e dëmton muslimanin, Allahu do ta dëmtojë dhe atij që ia vështirëson muslimanit, Allahu do t'ia vështirësojë
عربي Anglisht Frëngjisht
Do ta shihni Zotin tuaj, ashtu siç po e shihni Hënën: pa asnjë vështirësi
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu e lë zullumqarin të vazhdojë me zullumin e tij, që, kur ta dënojë, të mos shpëtojë
عربي Anglisht Frëngjisht
A të të dërgoj për atë me të cilën më ka dërguar i Dërguari i Allahut ﷺ: të mos lësh pikturë (frymorësh) pa prishur e as varr të ngritur pa e rrafshuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk është sipas udhëzimit tonë ai që bën tetajur (beson në ogure të zeza) ose bëhet për të tetajur, e as ai që bën fall ose shkon tek ai që bën fall, e as ai që bën magji ose bëhet për të magji. Ai që shkon te falltari dhe i beson asaj që thotë, ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit ﷺ
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që shkon te falltari dhe e pyet për diçka, nuk do t’i pranohet namazi dyzet ditë
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që mëson një degë të astrologjisë, ka mësuar një degë të magjisë. Sa herë që e shton (mësimin e të parës), e shton (mësimin e së dytës)
عربي Anglisht Frëngjisht
Gjynahet më të mëdha janë: shirku ndaj Allahut, siguria nga të papriturat e Allahut dhe humbja e shpresës në mëshirën e Allahut
عربي Anglisht Frëngjisht
Imani është shtatëdhjetë e ca ose gjashtëdhjetë e ca degë
عربي Anglisht Frëngjisht
Teksa ishte me të Dërguarin e Allahut ﷺ në një udhëtim, i Dërguari i Allahut ﷺ dërgoi një lajmëtar: “Të mos mbetet pa u këputur asnjë qafore teli, - ose ka thënë vetëm: qafore, - në qafat e deveve.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që vendos diçka (ndonjë hajmali), çështja e tij i lihet asaj
عربي Anglisht Frëngjisht
Për atë që thotë: "La ilhe il-lallah" dhe mohon çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, pasuria dhe gjaku është i ndaluar, e llogaria e tij është tek Allahu
عربي Anglisht Frëngjisht
Të mëshirshmit do t'i mëshirojë i Gjithëmëshirshmi. Mëshirojini banorët e Tokës, që t'ju mëshirojë Ai që është mbi qiell
عربي Anglisht Frëngjisht
Melekët zbresin mbi re dhe i përmendin çështjet e paracaktuara qiellore, kurse shejtanët dëgjojnë (disa fjalë) vjedhurazi dhe ua tregojnë falltarëve duke i mbështjellë me njëqind gënjeshtra nga vetvetja
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ndodh që një rob të deklarojë sinqerisht nga zemra se s'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, e që Allahu atë njeri të mos ia ndalojë Zjarrit
عربي Anglisht Frëngjisht
Zoti ynë i Lartësuar zbret (ashtu siç i takon madhërisë së Tij) çdo natë, pasi të mbetet e treta e fundit e natës, në qiellin e Tokës, dhe thotë: "A ka kush më lutet Mua, që t'i përgjigjem? A ka kush kërkon nga Unë, e t'i jap? A ka kush kërkon falje prej Meje, e ta fal
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos u falni në drejtim të varreve e as mos u ulni mbi to
عربي Anglisht Frëngjisht
Ata janë njerëz që, kur u vdes ndonjë rob i devotshëm, - ose ka thënë: burrë i devotshëm, - mbi varrin e tij ndërtojnë faltore dhe vizatojnë brenda saj piktura të atilla. Ata janë krijesat më të këqija tek Allahu
عربي Anglisht Frëngjisht
Islami është ndërtuar mbi pesë
عربي Anglisht Spanjisht
Kushdo që sheh ndonjë të keqe, le ta ndryshojë
عربي Anglisht Spanjisht
Ai që bën mirë në Islam, nuk do të llogaritet për veprat e periudhës paraislame
عربي Anglisht Spanjisht
Të mjaftuarit me kryerjen e veprave të detyrueshme
عربي Anglisht Spanjisht
Pastërtia është gjysma e besimit
عربي Anglisht Spanjisht
Atë që e bën haram i Dërguari i Allahut është sikurse ta bënte haram Allahu
عربي Anglisht Spanjisht
Ai që na drejtohet me armë (për të na vrarë), nuk është yni
عربي Anglisht Frëngjisht