Talaan ng mga ḥadīth

O Allāh, huwag Mong gawin ang libingan ko bilang isang anitong sinasamba. Tumindi ang galit ni Allāh sa mga taong gumawa sa mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nanumpa sa iba pa kay Allah, tumanggi nga siyang sumampalataya o nagtambal nga [kay Allah].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamatinding kinatatakutan ko para sa inyo ay: Ang Maliit na Pagtatambal, itinanong sa kanya kung ano ito, Nagsabi siya:Ang Pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ba`t ipinagbabawal nila ang mga bagay na ipinahihintulot ni Allah,at ipinagbabawal din ninyo ang mga ito? At ipinahihintulot nila ang mga bagay ng ipinagbabawal ni Allah,at ipinahihintulot din ninyo ito? Sinabi kong: Oo,Nagsabi siya: Ito ang [pamamaraan] ng pagsamba nila"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ikaw ay darating sa mga tao mula sa mga Taong Aklat,Gawin mong ang pinaka-unang pag-anyaya mo sa kanila ay ang Pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tinanong sa paggamot ng [ng sinumang tinamaan ng itim na karunungan]? Nagsabi siya: Ito ay kabilang sa mga gawain ni Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang hinadlangan sa [pagtamo ng] pangangailangan niya ng minamasamang pangitain ay nakagawa nga ng pagtatambal [kay Allāh]." Nagsabi sila: "Kaya ano po ang panakip-sala roon?" Nagsabi siya: "Na sabihin mo: Allāhumma lā khayra illā khayruka wa lā ṭayra illā ṭayruka wa lā ilāha ghayruka (O Allāh, walang kabutihan maliban sa kabutihan Mo, walang masamang pangitain maliban sa masamang pangitain Mo, at walang Diyos bukod pa sa Iyo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang mamatay na hindi nagtambal kay Allah kahit na isang beses lang,ay mananahanan sa Paraiso,at sinuman ang mamatay na nagtatambal kay Allah kahit isang beses lang ay mananahanan sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibnu Abbās malugod si Allah sa kanilang dalawa-Sa sinabi ni Allah-Pagkataas-taas Niya:(( At sila ay nagsipag-usapan sa isa't-isa:"Huwag ninyong tatalikdan ang inyong mga diyos,gayundin ay huwag ninyong iiwan sina Wādd,Suwā,Yāguth,Yā'uq at Nasr)) Sinabi niya; Ito ay mga pangalan ng mga mabubuting kalalakihan mula sa pamayanan ni Propeta Nūh,at nang sila ay naglaho,ibinulong ni Satanas sa pamayanan nila na gumawa sila ng rebulto sa inuupuan nila,sa lugar na kung saan ay naka-upo rito ang mga rebulto at tatawagin nila ito sa mga pangalan nila,at ginawa nila,Ngunit hindi ito sinamba,hanggang sa tuluyan silang nalipon,at naglaho narin ang kaalaman,at sinamba nila ito(mga rebulto)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang gumawa ng isang gawaing hindi ayon dito ang utos namin, ito ay tatanggihan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kabilang sa atin ang sinumang naniwala sa masamang pangitain o nagpahanap ng masamang-pangitain, o nanghula o nagpahula, o nangulam o nagpakulam. Ang sinumang pumunta sa isang manghuhula at naniwala sa sinasabi nito ay tumanggi ngang sumampalataya sa ibinaba kay Muḥammad, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Pananampalataya ay higit sa pitumpu o higit sa animnapung sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsabi ng Walang Diyos kundi si Allāh, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakasasakit palayo sa daan. Ang pagkahiya ay isang sangay ng Pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Tinanong ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng mga tao patungkol sa Manghuhula;Nagsabi siya:(( Wala silang kaalaman)),Nagsabi sila: O sugo ni Allah,sila ay nagsasalita minsan sa ilang bagay,at ito ay nagkakatotoo?Nagsabi Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ang mga salita na iyon ay mula sa katotohanan ninakaw ito ng mga Jinn at ibinubulong sa tainga ng kanyang tagapag-alaga.at hinahaloan kasama nito ang isang-daang kasinungalingan)) Napag-kaisahan ang katumpakan.At sa isang salaysay kay Imam Al-Bukharie;Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya,katotohanan na narinig niya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsabi:Katotohanan na ang mga Anghel ay bumababa sa mga ulap-at binibigkas nila ang mga bagay na natapos na sa langit,at ninanakaw ni satanas ang pandinig,at naririnig niya ito,at ibinubulong niya ito sa mga manghuhula,At magsisinungaling sila rito ng isang-daang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mag-unahan kayo sa mga (mabubuting) gawain, (bago lumitaw ang mga) pagsubok na tulad ng piraso ng dilim ng gabi,uumagahina ang lalaki na mananampalataya at gagabihin na nagtatanggi,at gagabihin na mananampalataya at uumagahin na nagtatanggi,ipinagbibili niya ang Relihiyon nito sa mga maka-mundong bagay sa Mundo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagsabi ni Allah-Pagkataas-taas Niya: Kaya't huwag kayong magtambal ng anupaman kay Allah sapagkat batid ninyo [ang katotohanan],Nagsabi si Ibn 'Abbās sa talatang ito: Ang kasama Niya:ito ay Ang Pagtatambal,na mas higit na tago mula sa paglalakad ng langgam sa ibabaw ng itim na bato sa kadiliman ng gabi"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang mag-anyaya sa matuwid na landas,Ipagkakaloob sa kanya ang Gantimpala tulad ng Gantimpala ng sinumang sumunod sa kanya,Hindi ito maibabawas mula sa mga gantimpala nila kahit na isang bagay lang,At sinuman ang mag-anyaya sa Ligaw na landas,Ipagkakaloob sa kanya ang kasalanan tulad ng mga kasalanan ng sinumang sumunod sa kanya,Hindi ito maibabawas mula sa mga kasalanan nila kahit na isang bagay lang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],at wala [kahit na isa] mula sa atin maliban [sa [siya ay nakakagawa nito],Ngunit si Allah ay tinatanggal ito sa pamamagitan ng Pagtitiwala [ Kay Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Iwasan ninyo ang pagmamalabis;Sapagkat kaya nasawi ang mga nauna sa inyo ay dahil sa pagmamalabis
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pagkahawa, walang [masamang pangitain sa] ibon, walang [masamang pangitain sa] kuwago, at walang [masamang pangitain sa buwan ng] Ṣafar.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nakalulutas sa panggagaway maliban sa isang manggagaway.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi para sa mga Al -Ansār:(( Walang iibig sa kanila maliban sa mga Taong Mananampalataya,At Walang Masusuklam sa kanila maliban sa mga Taong Ipokrito,Sinuman ang umibig sa kanila ay iibigin ni Allah at sinuman ang masuklam sa kanila ay kasusuklaman ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang propeta na ipinadala ni Allah sa kanyang nasyon na nauna sa akin maliban na matatagpuan mula sa nasyon na ito ang mga apostol at mga kasamahan,pinanghahawakan nila ang mga sunnah nito,at isinasagawa nila ang kautusan nito,pagkatapos dito ay susunod sa pagkatapos nila ang mga sumasalungat sa kasalanan.Sinasabi nila (ang isang bagay ngunit) hindi nila ito ginagawa at ginagawa nila (ang isang bagay)na hindi ipinag-uutos sa kanila, Sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng kamay niya,siya ay may pananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng puso niya siya ay mananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng dila niya,siya ay mananampalataya,at wala na maliban pa doon ang may pananampalataya kahit na(kasing-laki ng) buto ng mustasa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inutusan akong makipaglaban sa mga tao hanggang sa sumaksi sila na walang Diyos kundi si Allah at na si Muḥammad ay Sugo ni Allah, magpanatili ng dasal, at magbigay ng zakāh. Kapag ginawa nila iyon, maliligtas mula sa akin ang mga buhay nila at mga ari-arian nila malibang ayon sa karapatan ng Islām at ang pagtutuos sa kanila ay nasa kay Allah, pagkataas-taas Niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag mo siyang patayin sapagkat kung papatayin mo siya, tunay na siya ay nasa kalagayan mo bago mo siya pinatay at tunay na ikaw ay nasa kalagayan niya bago siya nagsabi ng pangungusap na sinabi niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagkakatulad ng mga mananampalataya sa kanilang katapatan, at kanilang pagmamahalan, at kanilang pagdadamayan ay katulad ng isang katawan kapag nasasakitan ang isang parte niya ay madadamay ang ibang parte niya sa pagkawalang-tulog at pagkalagnat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kabilang sa amin ang sinumang nanakit ng pisngi, at namiyak ng bulsa, at nanawagan sa pamamgitan ng panawagan ng mga mangmang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Wala sa sinumang lalaki na mag-angkin ng iba sa [tunay] niyang Ama-at siya [ay tiyak] na napag-alaman niya-maliban sa Hindi mananampalataya.At sinuman ang mag-angkin [sa mga bagay] na hindi niya pagmamay-ari;Siya ay hindi kabilang sa amin,at mamili siya ng tahanan na uupuan niya sa Impiyerno.At sinuman ang tumawag sa isang lalaki ng Walang pananampalataya,o nagsabing: Kalaban ni Allah,at hindi ito makatotohanan,maliban sa ito ay babalik sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalawang bagay sa mga tao,kung saan dahil sa mga ito sila ay [nananatali sa mga gawin ng] hindi mananampalataya:Paninirang-puri sa pamilya,at panaghoy sa may patay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Maglalantad ang Panginoon natin ng lulod Niya kaya magpapatirapa sa Kanya ang bawat mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae ngunit mananatiling [nakatayo] ang bawat sinumang nagpapatirapa noon sa Mundo bilang pakita at parinig at magtatangka siyang magpatirapa ngunit magiging parang iisang buto ang likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang lalaking magsasabi sa isang lalaki nang makasalanan o hindi mananampalataya, maliban sa ito ay babalik sa kanya, kung ito ay hindi [totoo sa] nagmamay-ari nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinuman ang manira ng asawang babae sa asawa nito,o alipin ;ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang sumumpa sa katapatan, hindi siya kabilang sa atin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Muslim ay ang sinumang ligtas ang mga Muslim mula sa dila niya at kamay niya. Ang lumilikas ay ang sinumang umiwan ng ipinagbawal ni Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang bumuhay sa Islam sa mabuting Sunnah [Ng Propeta],mapapasakanya ang gantimpala,At ang gantimpala ng sinumang nagsagawa nito pagkatapos niya,Na hindi naibabawas sa mga gantimpala nila kahit na isang bagay lang,At Sinuman ang bumuhay sa Islam sa masamang Sunnah,mapapasakanya ang kasalanan,At ang kasalanan ng sinumang nagsagawa nito pagkatapos niya,Na hindi naibabawas sa mga kasalanan nila kahit na isang bagay lang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang ibinaba sa amin ang talata ng Pagkakawang-gawa,Kami ay nagbubuhat sa mga likod namin [ng mga kawang-gawa],Dumating ang isang lalaki,at nagkawanggawa ng maraming bagay,Nagsabi sila:Pakitang-tao,At dumating ang ibang lalaki,at nagkawanggawa ng malapit sa Tatlong kilo,Ang sabi nila:Katotohanang si Allah ay malayo sa anumang pangangailangan mula sa tatlong kilo na ito! Ipinahayag;[ ang talatang] :{Sila na [mga Munafiq o Mapagkunwari] na pumupuna sa mga nagbibigay[ ng kusang-loob sa kapakan ni Allah] mula sa lipon ng mga sumasampalataya tungkol sa mga kawang-gawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Muhammad bin Zaid :Na ang mga tao ay nagsabi sa lolo nila na si Abdullah bin Umar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-:Kami ay pumapasok sa mga Sultan namin ,sinasabi namin sa kanila ang salungat sa mga pinag-uusapan namin kapag lumabas kami sa kanila.Nagsabi siya:Ibinibilang namin ito sa epokrito sa panahon ng sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumisan kami kasama ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa isang paglalakbay na dinapuan ang mga tao roon ng kasalatan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko ipinagpapalagay na sina Polano at Polano ay nakaaalam mula sa relihiyon natin ng anuman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Pananampalataya ay higit sa pitumpu o higit sa animnapung sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsabi ng Walang Diyos kundi si Allah, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakasasakit palayo sa daan. Ang pagkahiya ay isang sangay ng Pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magdala sa atin ng sandata ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses