Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tinanong sa paggamot ng [ng sinumang tinamaan ng itim na karunungan]? Nagsabi siya: Ito ay kabilang sa mga gawain ni Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kabilang sa atin ang sinumang naniwala sa masamang pangitain o nagpahanap ng masamang-pangitain, o nanghula o nagpahula, o nangulam o nagpakulam. Ang sinumang pumunta sa isang manghuhula at naniwala sa sinasabi nito ay tumanggi ngang sumampalataya sa ibinaba kay Muḥammad, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Tinanong ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng mga tao patungkol sa Manghuhula;Nagsabi siya:(( Wala silang kaalaman)),Nagsabi sila: O sugo ni Allah,sila ay nagsasalita minsan sa ilang bagay,at ito ay nagkakatotoo?Nagsabi Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ang mga salita na iyon ay mula sa katotohanan ninakaw ito ng mga Jinn at ibinubulong sa tainga ng kanyang tagapag-alaga.at hinahaloan kasama nito ang isang-daang kasinungalingan)) Napag-kaisahan ang katumpakan.At sa isang salaysay kay Imam Al-Bukharie;Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya,katotohanan na narinig niya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsabi:Katotohanan na ang mga Anghel ay bumababa sa mga ulap-at binibigkas nila ang mga bagay na natapos na sa langit,at ninanakaw ni satanas ang pandinig,at naririnig niya ito,at ibinubulong niya ito sa mga manghuhula,At magsisinungaling sila rito ng isang-daang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Iwasan ninyo ang pagmamalabis;Sapagkat kaya nasawi ang mga nauna sa inyo ay dahil sa pagmamalabis
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pagkahawa, walang [masamang pangitain sa] ibon, walang [masamang pangitain sa] kuwago, at walang [masamang pangitain sa buwan ng] Ṣafar.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kabilang sa amin ang sinumang nanakit ng pisngi, at namiyak ng bulsa, at nanawagan sa pamamgitan ng panawagan ng mga mangmang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Wala sa sinumang lalaki na mag-angkin ng iba sa [tunay] niyang Ama-at siya [ay tiyak] na napag-alaman niya-maliban sa Hindi mananampalataya.At sinuman ang mag-angkin [sa mga bagay] na hindi niya pagmamay-ari;Siya ay hindi kabilang sa amin,at mamili siya ng tahanan na uupuan niya sa Impiyerno.At sinuman ang tumawag sa isang lalaki ng Walang pananampalataya,o nagsabing: Kalaban ni Allah,at hindi ito makatotohanan,maliban sa ito ay babalik sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses