హదీసుల జాబితా

ఓ అల్లాహ్ నా సమాధిని పూజించబడే విగ్రహంగామారకుండా రక్షించు,అల్లాహ్ సుబహానహువతఆలా తమ ప్రవక్తల సమాధులను మస్జిదులుగా మార్చుకున్న వారిపట్ల తీవ్రమైన ఆగ్రహం చూపుతాడు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే అల్లాహ్ ఏతర ప్రమాణం చేస్తాడో అతను కుఫ్ర్ లేక షిర్కు ఒడగట్టినట్లే
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
(మునాఫీఖీన్) కపటుల పై బారమైన నమాజులు ‘ఇషా మరియు ఫజర్ నమాజు ,ఒకవేళ వారికి అందులో ఉన్న ప్రాముఖ్యత తెలిసి ఉంటే మోకాళ్లపై నడుస్తూ వస్తారు,నా ఆలోచన ప్రకారం ప్రజలకు నమాజు చదవమని చెప్పి ఒక వ్యక్తి కి నమాజు చదివించు అని ఆదేశించి,కొంత మందిని మరియు కట్టెల ప్రోగును వెంట తీసుకుని నమాజు కు రాని వారి వద్దకి వెళ్ళి ఇళ్ళు తగలపెట్టాలని అనిపిస్తుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘మీ విషయం లో నన్ను ఎక్కువగా బయాందోళనలకు గురిచేస్తున్న విషయం ‘షిర్కే అస్గర్( చిన్న షిర్క్)దాని గురించి అడిగితే ‘ప్రవక్త అర్రియ ‘ప్రదర్శనాబుద్ది’ అని తెలియజేశారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ హలాలు పర్చిన విషయాలను వారు హరామ్ చేయలేదా మీరు వాటిని హరామ్ గా భావించలేదా?అల్లాహ్ నిషిద్దపర్చిన విషయాలను హలాల్ చేయలేదా మీరు వాటిని హలాల్ గా భావించలేదా అని ప్రశ్నించారు,దానికి నేను అవును అన్నాను ప్రవక్త- దాస్యం చేయడం అంటే అదే అని జవాబిచ్చారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా నీవు గ్రంధవహకుల జాతి వద్దకు వెళ్తున్నావు కాబట్టి మొట్టమొదట వారిని‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్‘సాక్ష్యం వైపునకు ఆహ్వానించు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారితో‘అన్నుష్ర ’{మంత్ర విద్యను మంత్ర విద్య తో దూరం చేయడం} గురించి ప్రశ్నించటం జరిగింది,ఆయన అది షైతాన్ చర్య అని బదులిచ్చారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
శకునం కారణంగా పని నుండి వెనుకకు మరలి పోయినవాడు నిశ్చయంగా షిర్క్ కు పాల్పడినట్లే ,సహాబాలు ప్రశ్నిస్తూ ‘దానికి ప్రత్యామ్నాయం/మార్గాంతరం ఏంటి ప్రవక్త అని ప్రశ్నించారు,ప్రవక్త బదులిస్తూ ‘ఈ విధంగా దుఆ చేయటం"అల్లాహుమ్మ లా ఖైర ఇల్లా ఖైరక,వలా తియర ఇల్లా తియరక వలా ఇలాహ గైరుక{ఓ అల్లాహ్ నీవు తప్ప మేలు ను వేరెవరు ప్రసాదించలేరు నీ శకునం తప్ప మరే శకునం లేదు నీవు తప్ప ఇతర వాస్తవ ఆరాధ్య దేవుడు లేడు}
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
{షిర్క్ చేయకుండా}ఇతరులను అల్లాహ్ కు సరిసమానంగా సాటి కల్పించకుండా ఆయన ను కలిసే వ్యక్తి స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తాడు,అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించి మరెవరైతే ఆయన్ను కలుస్తాడో నరకం లో ప్రవేశిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ వాక్యం గురించి తెలియ పర్చారు(وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)"వారన్నారు ‘మీరు మీ ఆరాధ్య దైవాలను ఎన్నటికీ వదలకండి,వద్ద్ ను సువా ను యగూస్ ను యఊక్ ను నసర్ ను ఎన్నటికీ వదలకండి’’ఇబ్నె అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమా తెలుపుతూ ‘ఈ పేర్లన్నీ నూహ్ అలైహిస్సలమ్ కాలంకు సంబంధించిన సత్పురుషులు"అన్నారు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ఎవరైతే మా ఆదేశాలలో లేని నూతన పోకడలను ఆచరిస్తాడో అవి ఆమోదయోగ్యంకావు తిరస్కరించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఈ విధంగా చేసినవాడు మనలోని వాడుకాదు :శకునం తీసినవాడు,తీయించుకున్నవాడు ,జ్యోతిష్యం చెప్పినవాడు ,చెప్పించుకున్నవాడు,చేతబడిచేసినవాడు చేయించినవాడు,జ్యోతిష్కుడి వద్దకు వచ్చి అతడు చెప్పిన మాటలు దృవీకరించినవాడు ఖచ్చితంగా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెచ్చిన శరీయత్’ను(కుఫ్ర్) దిక్కరించాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
జ్యోతిష్కుడి వద్దకి వెళ్ళి అతన్ని ఏదైనా విషయం గురించి అడిగి తెలుసుకొని దాన్ని నమ్మినట్లైతే ఆ వ్యక్తి నమాజు నలబై రోజుల వరకు ఆమోదించబడదు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు’ ఎవరైతే జ్యోతిష్య శాస్త్ర భాగాన్ని అభ్యసిస్తాడో అతను మంత్రజాల భాగాన్ని అభ్యసించిన దానికి సమానం’ఎంత ఎక్కువగా నేర్చుకుంటే అంతే ఎక్కువగా మాంత్రిక విధ్య అభ్యసించినట్లు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
విశ్వాసానికి డెబ్బైలేక అరవై కు మించి శాఖలు ఉన్నాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
దైవదూతలు అల్లాహ్ ఆదేశాలను తీసుకుని మేఘాల్లోనికి దిగివస్తారు, ఆకాశాల్లో ఆదేశించబడిన దానిని గురించి చర్చిస్తారు, అప్పుడు షైతాన్ ఆ విషయాలను దొంగచాటుగా వింటూ ఉంటాడు. వాటిని జ్యోతిష్యులకు అందజేస్తాడు. వాటికి వారు వంద అబద్దాలు జోడించి చెప్తారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మనకువ్యతిరేకంగా ఆయుధం చేపట్టినవాడు మనలోనివాడు కాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్