عن عطاء بن يسار وأبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
[صحيحان] - [حديث عطاء بن يسار: رواه مالك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه أحمد]
المزيــد ...

అతా బిన్ యసార్ మరియు అబుహురైర రజియల్లాహు అన్హుమా మర్ఫూ ఉల్లేఖనం'ఓ అల్లాహ్ నా సమాధిని పూజించబడే విగ్రహంగా మారకుండా రక్షించు అల్లాహ్ తఆలా తమ ప్రవక్త ల సమాధులను మస్జిదులుగా మార్చుకున్న వారి పట్ల తీవ్రమైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తాడు.
దృఢమైనది - దాన్ని ఆహ్మద్ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

దైవప్రవక్త తన సమాధికి సంభందించి ఈ (ఉమ్మత్) జాతి పై ఆందోళన చెందుతూ గతించిన జాతుల యూదులు మరియు క్రైస్తవులు తమ ప్రవక్తల సమాధుల పట్ల మితిమీరి వ్యవహరించి వాటిని ఆరాధ్యదైవాలుగా మార్చినట్లుగా చేస్తారన్నసందేహం కలిగింది,కాబట్టి ఆయన తన ప్రభువుతో ‘ఆయన సమాధిని అలా కాకుండా రక్షించమని కాంక్షించారు,పిదప ప్రవక్త యూదులపై క్రైస్తవులపై కురిసిన శాపానికి ఆగ్రహానికి కారణం చెప్పారు,శపించబడటానికి గల కారణం‘వారు తమ ప్రవక్తల సమాధులను విగ్రహాలుగా మార్చుకుని ఆరాధ్యాలుగా చేసుకున్నారు,ఈ విధంగా తౌహీదుకు వ్యతిరేఖంగా ఒక పెద్ద షిర్కు లో పడిపోయారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. ప్రవక్తల సమాధుల పట్ల హద్దుమీరడం’ అంటే వాటిని ‘ఆరాధించబడే విగ్రహాలుగా ’మార్చుకోవడం!
  2. సమాధుల పట్ల హద్దుమీరే విషయాల్లో ఒకటి’వాటిని మస్జిద్’లు గా మార్చుకోవడం,ఇది షిర్క్ వైపుకు తీసుకెళ్తుంది.
  3. ‘కోపం’ అనే గుణాన్ని పరిశుద్దుడైన అల్లాహ్ కొరకు రుజువు పరుస్తూ ఆయన పవిత్రతకు తగిన విధంగా కొనియాడబడినది.
  4. సమాధులను మహత్తరంగా భావిస్తూ వాటిని ఆరాధించడం షిర్క్ అవుతుంది,ఆ సమాధిలోని వ్యక్తి ఎంత మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు ఎంత సామీప్యూడైనా సరే!
  5. సమాధులపై మస్జిదులు నిర్మించడాన్నినిషేదించారు.
  6. సమాధుల వద్ద నమాజు చేయడం నిషేధించబడింది,మస్జిద్ నిర్మాణం అక్కడ లేకపోయినా సరే.
ఇంకా