ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఓ అల్లాహ్ నా సమాధిని పూజించబడే విగ్రహంగామారకుండా రక్షించు,అల్లాహ్ సుబహానహువతఆలా తమ ప్రవక్తల సమాధులను మస్జిదులుగా మార్చుకున్న వారిపట్ల తీవ్రమైన ఆగ్రహం చూపుతాడు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే అల్లాహ్ ఏతర ప్రమాణం చేస్తాడో అతను కుఫ్ర్ లేక షిర్కు ఒడగట్టినట్లే
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘మీ విషయం లో నన్ను ఎక్కువగా బయాందోళనలకు గురిచేస్తున్న విషయం ‘షిర్కే అస్గర్( చిన్న షిర్క్)దాని గురించి అడిగితే ‘ప్రవక్త అర్రియ ‘ప్రదర్శనాబుద్ది’ అని తెలియజేశారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ హలాలు పర్చిన విషయాలను వారు హరామ్ చేయలేదా మీరు వాటిని హరామ్ గా భావించలేదా?అల్లాహ్ నిషిద్దపర్చిన విషయాలను హలాల్ చేయలేదా మీరు వాటిని హలాల్ గా భావించలేదా అని ప్రశ్నించారు,దానికి నేను అవును అన్నాను ప్రవక్త- దాస్యం చేయడం అంటే అదే అని జవాబిచ్చారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారితో‘అన్నుష్ర ’{మంత్ర విద్యను మంత్ర విద్య తో దూరం చేయడం} గురించి ప్రశ్నించటం జరిగింది,ఆయన అది షైతాన్ చర్య అని బదులిచ్చారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
శకునం కారణంగా పని నుండి వెనుకకు మరలి పోయినవాడు నిశ్చయంగా షిర్క్ కు పాల్పడినట్లే ,సహాబాలు ప్రశ్నిస్తూ ‘దానికి ప్రత్యామ్నాయం/మార్గాంతరం ఏంటి ప్రవక్త అని ప్రశ్నించారు,ప్రవక్త బదులిస్తూ ‘ఈ విధంగా దుఆ చేయటం"అల్లాహుమ్మ లా ఖైర ఇల్లా ఖైరక,వలా తియర ఇల్లా తియరక వలా ఇలాహ గైరుక{ఓ అల్లాహ్ నీవు తప్ప మేలు ను వేరెవరు ప్రసాదించలేరు నీ శకునం తప్ప మరే శకునం లేదు నీవు తప్ప ఇతర వాస్తవ ఆరాధ్య దేవుడు లేడు}
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
{షిర్క్ చేయకుండా}ఇతరులను అల్లాహ్ కు సరిసమానంగా సాటి కల్పించకుండా ఆయన ను కలిసే వ్యక్తి స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తాడు,అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించి మరెవరైతే ఆయన్ను కలుస్తాడో నరకం లో ప్రవేశిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ వాక్యం గురించి తెలియ పర్చారు(وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)"వారన్నారు ‘మీరు మీ ఆరాధ్య దైవాలను ఎన్నటికీ వదలకండి,వద్ద్ ను సువా ను యగూస్ ను యఊక్ ను నసర్ ను ఎన్నటికీ వదలకండి’’ఇబ్నె అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమా తెలుపుతూ ‘ఈ పేర్లన్నీ నూహ్ అలైహిస్సలమ్ కాలంకు సంబంధించిన సత్పురుషులు"అన్నారు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్