Podkategorije

Lista hadisa

Allahu, ne daj da moj mezar postane idol koji će se obožavati!
عربي Engleski Urdu
''Onaj ko se zakune nečim drugim mimo Allaha, počinio je djelo nevjerstva ili je počinio širk.'
عربي Engleski Urdu
Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja...
عربي Engleski Urdu
"Zar oni ne zabranjuju ono što je Allah dopustio pa i vi to smatrate zabranjenim, i dopuštaju ono što je Allah zabranio pa i vi to smatrate dozvoljenim?" "Da", rekao sam. "E to vam je njihovo obožavanje."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan o otklanjanju sihra sihrom: "To je šejtanski posao."
عربي Engleski Urdu
"Onaj koga zloslutnja (tijere) odvrati od njegove potrebe, počinio je širk." Upitali su: "A šta je iskup za to?" On reče: "Da kažeš: 'Allahu, svako dobro je od Tebe, sve ptice su Tvoje i nema Boga osim Tebe.'"
عربي Engleski Urdu
Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu je druga, ući će u Džehennem
عربي Engleski Urdu
O riječima Uzvišenog Allaha: "i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!'", Ibn Abbas, radijallahu 'anhu, kaže: "Ovo su imena dobrih ljudi iz naroda Nuha, 'alejhisselam."
عربي Engleski Urdu
Riječi su Uzvišenog Allaha: "Zato ne činite svjesno Allahu sudruge." Ibn Abbas je o ajetu rekao: "El-Endad (sudruzi) predstavlja pridruživanje (širk) koji je tajnovitiji od hoda mrava na crnom kamenu u tamnoj noći."
عربي Engleski Urdu
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."
عربي Engleski Urdu
Burejda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nije jedan od nas onaj ko se zakune emanetom.“ (Ebu Davud)
عربي Engleski Urdu
“Vrati se, ne želim pomoć od idolopoklonika!”
عربي Engleski Francuski