Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

O Allāh, huwag Mong gawin ang libingan ko bilang isang anitong sinasamba. Tumindi ang galit ni Allāh sa mga taong gumawa sa mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nanumpa sa iba pa kay Allah, tumanggi nga siyang sumampalataya o nagtambal nga [kay Allah].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamatinding kinatatakutan ko para sa inyo ay: Ang Maliit na Pagtatambal, itinanong sa kanya kung ano ito, Nagsabi siya:Ang Pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ba`t ipinagbabawal nila ang mga bagay na ipinahihintulot ni Allah,at ipinagbabawal din ninyo ang mga ito? At ipinahihintulot nila ang mga bagay ng ipinagbabawal ni Allah,at ipinahihintulot din ninyo ito? Sinabi kong: Oo,Nagsabi siya: Ito ang [pamamaraan] ng pagsamba nila"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tinanong sa paggamot ng [ng sinumang tinamaan ng itim na karunungan]? Nagsabi siya: Ito ay kabilang sa mga gawain ni Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang hinadlangan sa [pagtamo ng] pangangailangan niya ng minamasamang pangitain ay nakagawa nga ng pagtatambal [kay Allāh]." Nagsabi sila: "Kaya ano po ang panakip-sala roon?" Nagsabi siya: "Na sabihin mo: Allāhumma lā khayra illā khayruka wa lā ṭayra illā ṭayruka wa lā ilāha ghayruka (O Allāh, walang kabutihan maliban sa kabutihan Mo, walang masamang pangitain maliban sa masamang pangitain Mo, at walang Diyos bukod pa sa Iyo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang mamatay na hindi nagtambal kay Allah kahit na isang beses lang,ay mananahanan sa Paraiso,at sinuman ang mamatay na nagtatambal kay Allah kahit isang beses lang ay mananahanan sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibnu Abbās malugod si Allah sa kanilang dalawa-Sa sinabi ni Allah-Pagkataas-taas Niya:(( At sila ay nagsipag-usapan sa isa't-isa:"Huwag ninyong tatalikdan ang inyong mga diyos,gayundin ay huwag ninyong iiwan sina Wādd,Suwā,Yāguth,Yā'uq at Nasr)) Sinabi niya; Ito ay mga pangalan ng mga mabubuting kalalakihan mula sa pamayanan ni Propeta Nūh,at nang sila ay naglaho,ibinulong ni Satanas sa pamayanan nila na gumawa sila ng rebulto sa inuupuan nila,sa lugar na kung saan ay naka-upo rito ang mga rebulto at tatawagin nila ito sa mga pangalan nila,at ginawa nila,Ngunit hindi ito sinamba,hanggang sa tuluyan silang nalipon,at naglaho narin ang kaalaman,at sinamba nila ito(mga rebulto)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagsabi ni Allah-Pagkataas-taas Niya: Kaya't huwag kayong magtambal ng anupaman kay Allah sapagkat batid ninyo [ang katotohanan],Nagsabi si Ibn 'Abbās sa talatang ito: Ang kasama Niya:ito ay Ang Pagtatambal,na mas higit na tago mula sa paglalakad ng langgam sa ibabaw ng itim na bato sa kadiliman ng gabi"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],at wala [kahit na isa] mula sa atin maliban [sa [siya ay nakakagawa nito],Ngunit si Allah ay tinatanggal ito sa pamamagitan ng Pagtitiwala [ Kay Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang sumumpa sa katapatan, hindi siya kabilang sa atin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
" Tunay na si Ummu Salamah ay binanggit niya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Simbahan na nakita niya sa lugar ng Habashah at ang mga napapaloob rito na mga larawan,Nagsabi siya: Sila iyong mga tao na kapag namatay sa kanila ang Mabuting lalaki o Mabuting Alipin,Magtatayo sila sa libingan niya ng Masjid,at gagawa sila ng larawan tulad ng yaong larawan,Sila ang pinakamasamang likha para sa Allah"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses