Kategori

Daftar Hadis

Ya Allah! Janganlah Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah! Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kufur atau syirik.
عربي Inggris Prancis
Hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Beliau lalu ditanya tentang syirik kecil. Beliau menjawab, "Perbuatan ria."
عربي Inggris Prancis
"Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah lalu kalian ikut mengharamkannya? Dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah lalu kalian ikut menghalalkannya?" Aku katakan, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Itulah (yang dimaksud) beribadah kepada mereka."
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya tentang nusyrah (praktik melepaskan sihir dengan sihir). Beliau menjawab, "Ia merupakan perbuatan setan."
عربي Inggris Prancis
"Siapa yang berbalik dari keperluannya karena ṭiyarah (melihat perilaku burung) maka sungguh dia telah berbuat syirik." Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa penebusnya?” Beliau berkata, “Hendaknya dia berucap, 'Ya Allah! Tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu, tidak ada kesialan melainkan kesialan yang Kamu (tetapkan), dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain-Mu.'"
عربي Inggris Prancis
Siapa yang menghadap Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun maka ia akan masuk surga, dan siapa yang menghadap kepada-Nya dalam keadaan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu maka ia akan masuk neraka.
عربي Inggris Prancis
Tentang firman Allah -Ta'ālā-, "Dan mereka berkata, 'Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian dan jangan pula kalian meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula Suwā', Yagūṡ, Ya'ūq dan Nasr!'" Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata, “Ini adalah adalah nama orang-orang saleh dari kalangan kaum Nuh."
عربي Inggris Prancis
Firman Allah -Ta'ālā-, "Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui." Ibnu 'Abbās mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan, "Al-Andād"(sekutu-sekutu, tandingan) yakni syirik. Syirik itu lebih samar dibanding semut hitam yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam.
عربي Inggris Prancis
Ṭiyarah (perasaan sial) itu syirik. Ṭiyarah itu syirik. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pernah ditimpa ṭiyarah. Hanya saja Allah melenyapkannya dengan tawakal.
عربي Inggris Prancis
Siapa bersumpah atas nama amanah, maka ia bukan termasuk golongan kami.
عربي Inggris Prancis
Mereka (orang-orang Nasrani) apabila ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, (maka) mereka membangun di atas kuburnya tempat untuk beribadah (gereja) dan mereka membuat di dalam tempat ibadah tadi gambar (patung-patung) tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah."
عربي Inggris Prancis