kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Ya Allah, kada ka sanya qabarina ya zama gunki don bauta. Fushin Allah ya tsananta a kan mutanen da suke amfani da kabarin annabawansu a matsayin masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya Rantse da wanin Allah to hakika ya kafirta ko ya yi shirka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abu mafi tsoratarwa dana ke ji muku tsoro: shi ne karamar shirka,sai aka tambaye shi menene shi, sai ya ce: Riya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba haramta abin da Allah ya halatta suke ba sai kuma ku haramta shi? kuma su halarta abin da Allah ya haramta kuma ku halarta shi ba? sai na ce:e. sai ya ce wannan shi ne ibadarsu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa an tambayi Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - game da ambulaf? Ya ce: Aikin Iblis ne.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda camfi ya mayar da shi ga barin bukatarsa; to hakika ya yi shirka suka ce menene kaffarar hakan? ya ce: Ka ce ya Allah! babu wani alheri sai alhairinka, kuma babu camfi sai dai abin da ka nufa, kuma babu abin bauta da cancanta in ba kai ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk Wanda ya gamu da Allah baiyi masa shirka ba to zai shiga Aljanna, kuma duk wanda ya gamu da shi alhalin yana yi Masa shirka to zai shiga Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Dan Abbass cikin fadin Allah inda yake cewa: kuma suka ce kada ku kuskura ku bar Allolinku kuma kada ku bar Waddan da Suwa'an da kuma Yagusa da ya'uka da kuma Nasra, sai ya ce wadan nan sunayen na wasu Mutanen kikrki ne daga cikin Mutanen Annabi Nuh, yayai da suka Mutu sai shaidan yayi musu wahayi ga Mutanensu kan su kafa a wurarensu da suke zama gumaka, kuma su sa musu sunansu sai kuwa suka yi, kuma ba'a bauta musu ba sai bayan wadan nan sun Mutu kuma an manta da Ilimin sai aka rika bauta musu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah madaukaki yana cewa: {Don haka kada ku sanya wa Allah kima, duk da cewa kun sani.} Ibn Abbas ya fada a cikin ayar cewa: "Aboki: shirka ne, wanda aka boye daga tururuwa da ke dauke da bakar leda a cikin duhun dare.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsuntsu shirka ne, jirgi kuwa shirka ne, kuma babu wani abu a cikinmu, sai dai Allah Ya shiryar da shi da aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wanda ya rantse da amana to baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Ummu Salama ta fadawa Annabi Wata coci da ta gani a kasar Habasha da kuma abinda yake ciki na Hotuna, sai yace: wadan can Idan Mutumin Kirki ya mutu daga cikinsuko bawa nagari sai su gina Masallaci akan Kabarinsa, kuma saka wadan nan Hotunan a ciki; wadancan sune Mafi Sharrin halittu a wajen Allah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci