lis din Hadisai

Ya Allah, kada ka sanya qabarina ya zama gunki don bauta. Fushin Allah ya tsananta a kan mutanen da suke amfani da kabarin annabawansu a matsayin masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya Rantse da wanin Allah to hakika ya kafirta ko ya yi shirka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Abu Hurairah - Allah ya yarda da shi - a kan annabi - salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - wanda ya ce: “Munafukai sun yi nauyi a kan salla: sallar magariba da sallar asuba. Daga nan sai na harbe ni tare da maza tare da damina na itace ga mutanen da ba su ba da shaidar salla ba, don haka zan sa musu wuta gidajensu. ”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abu mafi tsoratarwa dana ke ji muku tsoro: shi ne karamar shirka,sai aka tambaye shi menene shi, sai ya ce: Riya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba haramta abin da Allah ya halatta suke ba sai kuma ku haramta shi? kuma su halarta abin da Allah ya haramta kuma ku halarta shi ba? sai na ce:e. sai ya ce wannan shi ne ibadarsu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa kai zaka je wajen wasu Mutane na Ma'abota littafi, to farkon abinda zaka fara kiransu akai shi ne Shaidawa Babu Wani Ubangiji da ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa an tambayi Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - game da ambulaf? Ya ce: Aikin Iblis ne.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda camfi ya mayar da shi ga barin bukatarsa; to hakika ya yi shirka suka ce menene kaffarar hakan? ya ce: Ka ce ya Allah! babu wani alheri sai alhairinka, kuma babu camfi sai dai abin da ka nufa, kuma babu abin bauta da cancanta in ba kai ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk Wanda ya gamu da Allah baiyi masa shirka ba to zai shiga Aljanna, kuma duk wanda ya gamu da shi alhalin yana yi Masa shirka to zai shiga Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Dan Abbass cikin fadin Allah inda yake cewa: kuma suka ce kada ku kuskura ku bar Allolinku kuma kada ku bar Waddan da Suwa'an da kuma Yagusa da ya'uka da kuma Nasra, sai ya ce wadan nan sunayen na wasu Mutanen kikrki ne daga cikin Mutanen Annabi Nuh, yayai da suka Mutu sai shaidan yayi musu wahayi ga Mutanensu kan su kafa a wurarensu da suke zama gumaka, kuma su sa musu sunansu sai kuwa suka yi, kuma ba'a bauta musu ba sai bayan wadan nan sun Mutu kuma an manta da Ilimin sai aka rika bauta musu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi wani aiki wanda babu umarninmu a cikinsa to wannan aikin abun mayar masa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Baya tare da mu Duk wanda yai canfi ko aka yi masa, ko yayi Bokanci ko aka yi masa ko yayi Sihiri ko aka yi masa; kuma duk wanda ya je wajen Boka kuma ya gasgata shi cikin abinda ya ke fada; to hakika ya kafircewa abinda aka saukarwa Annabi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya je wajan dan dubakuma ya tambaye shi ga wani abu sannan kuma ya gasgata shi ba za’a karbi sallar kwana arba’in daga gareshi ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku yi gaggawa a kan ayyuka kamar yanke dare mai duhu, domin mutum ya zama mai imani kuma ya kafirta, ya zama mai imani kuma ya zama kafiri," yana sayar da addininsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah madaukaki yana cewa: {Don haka kada ku sanya wa Allah kima, duk da cewa kun sani.} Ibn Abbas ya fada a cikin ayar cewa: "Aboki: shirka ne, wanda aka boye daga tururuwa da ke dauke da bakar leda a cikin duhun dare.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi kira zuwa ga shiriya yana da lada kwatankwacin ladan wadanda suka bi shi, wannan ba ya rage musu lada, kuma duk wanda ya nemi vata daga gare shi yana da lada iri daya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsuntsu shirka ne, jirgi kuwa shirka ne, kuma babu wani abu a cikinmu, sai dai Allah Ya shiryar da shi da aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu adwa(harbin cututtuka ta kashin kansu) babu shu’umci babu camfi da mujiya, ba camfa watan safar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu sihiri da yake halatta sai mai sihiri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya fada a cikin Al-Ansar: "Mumini ne kawai ke kaunarsu, munafuki ne kawai zai ki su".
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani annabi da Allah ya aiko zuwa ga wata al'umma a gabana face yana da almajirai da sahabbai daga cikin al’ummarsa wadanda suka dauki sunnarsa kuma suka yi koyi da umurninsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An umurce ni da in yaki mutane har sai sun yi shaidar cewa babu wani abin bauta sai Allah kuma cewa Muhammadu Manzon Allah ne, suna yin salla, kuma suna bayar da zakka. Akan Allah-Mai girma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Rasulallahi, ka bani labarin wani aiki wanda zai shigar dani Aljanna kuma ya nisantar dani daga wuta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Usama, shin ka kashe shi bayan ya ce: Babu wani abin bauta sai Allah?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
“Misalin muminai a cikin abokantakarsu, jin kai, da jin kai, misalin jiki idan wani memba ya koka da shi.”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya mari kunci ba shi daga cikinmu, ko ya yaga kuibin tufafi, ko yayi kira irin kiran jahiliyya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abu biyu acikin Mutane su daga sune kafircin sukar nasaba,da kukan kera abisa mamaci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ubangijinmu zai yaye Maqyagyamarsa, sai kowane Mumini yayi sujada a gare shi Mace da Namiji, sai Waxanda suka kasance suna Sujada a Duniya saboda riya da jiyarwa su tsaya, sai su tafi suyi Sujada sai bayansu ya Sandare baki xaya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada wani Mutum ya jefi wani Mutum da Fasiqanci ko kafirci face sai ta dawo kansa, indai wanda aka jefa xin ba shi da ita
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya lalata Matar Wani ko baiwarsa to baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wanda ya rantse da amana to baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Musulmi shi ne wanda ya ba wa musulmai aminci ta hanyar harshensa da hannunsa, kuma dan ci-rani shi ne wanda ya bar abin da Allah ya hana.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya sanya kyakkyawar shekara a Musulunci yana da ladarsa, da lada ga waɗanda suka yi aiki da ita a bayansa, ba tare da rage komai daga albashinsu ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da ayar sadaka ta sauka, muna dauke da bayanmu, sai wani mutum ya zo ya ba da sadaka mai yawa, sai suka ce: Munafunci, sai wani mutum ya zo ya ba da sadaka, sai suka ce: Allah yana rera waka game da wannan Saa '! Don haka sai na yi wahayi: {Wadanda ke ba da agaji daga cikin muminai sadaka.}
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mu muna shiga ga Shugabanninmu sau Mu gaya musu Sacanin abunda Muke faca idan muka futo daga Wurinsu, sai ya ce: Mu muna qirga wannan cikin Munafunci a lokacin Manzon Allah SAW
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abin da nake ji muku tsoro shi ne mutumin da yake karatun Alkur’ani, ko da kuwa ana ganin farin cikinsa a kansa, kuma ya munana wa Musulunci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba na zaton haka kuma haka kuma don haka mun san addininmu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai mafi yawan Munafukan Al-ummata sune Makarantanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Imani kashi sba;in da Tara ne ko kuma kashi Sittin da Tara, mafificinsu shi ne faxin babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah, Mafi qanqanta kuma shi ne gusar da cuta ga barin Hanya, kuma kunya wani yanki ne daga cikin Imani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Ummu Salama ta fadawa Annabi Wata coci da ta gani a kasar Habasha da kuma abinda yake ciki na Hotuna, sai yace: wadan can Idan Mutumin Kirki ya mutu daga cikinsuko bawa nagari sai su gina Masallaci akan Kabarinsa, kuma saka wadan nan Hotunan a ciki; wadancan sune Mafi Sharrin halittu a wajen Allah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuji tsoron Allah, kuyi sallah da daya-biyar daga cikinku, ku azumci watanku, ku fitar da zakka akan kudinku, kuma kuyi da'a ga matayenku: Kun shiga aljannar Ubangijinku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yake mu baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci