ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఈ విధంగా చేసినవాడు మనలోని వాడుకాదు :శకునం తీసినవాడు,తీయించుకున్నవాడు ,జ్యోతిష్యం చెప్పినవాడు ,చెప్పించుకున్నవాడు,చేతబడిచేసినవాడు చేయించినవాడు,జ్యోతిష్కుడి వద్దకు వచ్చి అతడు చెప్పిన మాటలు దృవీకరించినవాడు ఖచ్చితంగా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెచ్చిన శరీయత్’ను(కుఫ్ర్) దిక్కరించాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు’ ఎవరైతే జ్యోతిష్య శాస్త్ర భాగాన్ని అభ్యసిస్తాడో అతను మంత్రజాల భాగాన్ని అభ్యసించిన దానికి సమానం’ఎంత ఎక్కువగా నేర్చుకుంటే అంతే ఎక్కువగా మాంత్రిక విధ్య అభ్యసించినట్లు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్