உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நட்சத்திர ஜோதிடக் கலையில் ஒரு பகுதியைக் கற்பவன் சூனியக் கலையில் ஒரு பகுதியைக் கற்றவனாவான், அது அதிகரிக்க இதுவும் அதிகரிக்கும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு