فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

هغه څوک زمونږ څخه ندی چې بد فال ونیسي او یا ورته بد فال ونیول شي، او یا کوډي وکړي او یا ورته کوډې وکړی شي، او یا جادو وکړي او یا ورته جادو وکړی شي؛ او څوک چې کوډګر ته ولاړ او په هغه څه کې یې ريښتونی وګاڼه چې هغه یې وایې؛ نو خامخا کافر شو په هغه څه چې پر محمد - صلی الله علیه وسلم نازل شوي دي.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې د علم نجوم یو څانګه زده کړه؛ نو په حقیقت کې یې د سحر یوه څانګه زده کړه، او همداسې چې څومره مخته ځي.
عربي انګلیسي فرانسوي