Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi kabilang sa atin ang sinumang naniwala sa masamang pangitain o nagpahanap ng masamang-pangitain, o nanghula o nagpahula, o nangulam o nagpakulam. Ang sinumang pumunta sa isang manghuhula at naniwala sa sinasabi nito ay tumanggi ngang sumampalataya sa ibinaba kay Muḥammad, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nakalulutas sa panggagaway maliban sa isang manggagaway.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses