උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකු තාරකා සාස්ත්රයෙන් කොටසක් හැදෑරුවේ ද සැබැවින් ඔහු ඉන්ද්රජාලයෙන් කොටසක් හදාරා ඇත්තේය. එය වැඩිවන තරමට වැඩි වනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
හූනියම් දන්නා අයකුට මිස හූනියම ලිහිය නොහැක.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ