ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

‘ఎవరైతే మా ఆదేశాలలో లేని నూతన పోకడలను ఆచరిస్తాడో అవి ఆమోదయోగ్యంకావు తిరస్కరించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్