အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အကြင်သူသည် မည်သည့်အမလ်ကောင်းမှုကိုမဆို ပြုလုပ်ရာ၌ ငါတမန်တော်၏ အမိန့်မပါရှိခဲ့လျှင် ထိုအရာသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်