فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې داسې یو عمل وکړ چې پر هغه زموږ حکم نه وي، هغه مردود دی.
عربي انګلیسي فرانسوي