ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നമ്മുടെ കൽപനയില്ലാത്ത വല്ല കർമ്മങ്ങളും ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ്
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്