ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

నిశ్చయంగా నీవు గ్రంధవహకుల జాతి వద్దకు వెళ్తున్నావు కాబట్టి మొట్టమొదట వారిని‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్‘సాక్ష్యం వైపునకు ఆహ్వానించు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్