உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

இஸ்லாம் ஐந்து தூண்கள் மீது நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி
இஸ்லாத்தை அழகிய முறையில் பின்பற்றினால் அறியாமைக் காலத்தில் செய்தவற்றுக்காக குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டார்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி
நீங்கள் உங்கள் இறைவனின் சுவர்க்கத்தில் பிரவேசிக்கும் பொருட்டு அல்லாஹ்வைப் பயந்து கொள்ளுங்கள்.உங்களின் ஐந்து தொழுகைகளையும் தொழுது வாருங்கள்.உங்கள் செல்வத்தின் ஸகாத்தையும் கொடுத்து வாருங்கள்.மேலும் உங்களின் அதிகாரிளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடவுங்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு