Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ikaw ay darating sa mga tao mula sa mga Taong Aklat,Gawin mong ang pinaka-unang pag-anyaya mo sa kanila ay ang Pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inutusan akong makipaglaban sa mga tao hanggang sa sumaksi sila na walang Diyos kundi si Allah at na si Muḥammad ay Sugo ni Allah, magpanatili ng dasal, at magbigay ng zakāh. Kapag ginawa nila iyon, maliligtas mula sa akin ang mga buhay nila at mga ari-arian nila malibang ayon sa karapatan ng Islām at ang pagtutuos sa kanila ay nasa kay Allah, pagkataas-taas Niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag mo siyang patayin sapagkat kung papatayin mo siya, tunay na siya ay nasa kalagayan mo bago mo siya pinatay at tunay na ikaw ay nasa kalagayan niya bago siya nagsabi ng pangungusap na sinabi niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagkakatulad ng mga mananampalataya sa kanilang katapatan, at kanilang pagmamahalan, at kanilang pagdadamayan ay katulad ng isang katawan kapag nasasakitan ang isang parte niya ay madadamay ang ibang parte niya sa pagkawalang-tulog at pagkalagnat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses