فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

ته به د اهل كتابو قوم ته ورشې، نو لومړى شی چې ته یې هغوى ته بلنه وركوې په دې ګواهي ورکول دي چې له الله پرته بل معبود نشته.
عربي انګلیسي فرانسوي
اسلام پر پنځو (بنسټونو) جوړ شوی دی
عربي انګلیسي هسپانوي
چا چې په اسلام کې غوره کړنې وکړې، په هغه کړنو به ونه نیول شي چې په جاهیلت کې یې کړي دي.
عربي انګلیسي هسپانوي