Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang lalaking magsasabi sa isang lalaki nang makasalanan o hindi mananampalataya, maliban sa ito ay babalik sa kanya, kung ito ay hindi [totoo sa] nagmamay-ari nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinuman ang manira ng asawang babae sa asawa nito,o alipin ;ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magdala sa atin ng sandata ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses