زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هیچکس دیگری را متهم به فسق یا کفر نمی کند مگر اینکه فسق و کفر به خود او بازمی گردد، در صورتی که دوستش چنین نباشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس همسرِ کسی يا برده ی او را فريب دهد، از ما نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كس بر عليه ما سلاح بردارد، از ما نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی