Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Mag-unahan kayo sa mga (mabubuting) gawain, (bago lumitaw ang mga) pagsubok na tulad ng piraso ng dilim ng gabi,uumagahina ang lalaki na mananampalataya at gagabihin na nagtatanggi,at gagabihin na mananampalataya at uumagahin na nagtatanggi,ipinagbibili niya ang Relihiyon nito sa mga maka-mundong bagay sa Mundo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi para sa mga Al -Ansār:(( Walang iibig sa kanila maliban sa mga Taong Mananampalataya,At Walang Masusuklam sa kanila maliban sa mga Taong Ipokrito,Sinuman ang umibig sa kanila ay iibigin ni Allah at sinuman ang masuklam sa kanila ay kasusuklaman ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Pananampalataya ay higit sa pitumpu o higit sa animnapung sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsabi ng Walang Diyos kundi si Allah, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakasasakit palayo sa daan. Ang pagkahiya ay isang sangay ng Pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses