فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

په فرائضو بسنه کول
عربي انګلیسي هسپانوي
پاکوالی نیم ایمان دی
عربي انګلیسي هسپانوي