Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Nghĩa vụ bắt buộc được hạn chế
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah nói về người dân Ansar: "Không ai yêu thương họ ngoại trừ người có đức tin, không ai ghét họ ngoại trừ người giả tạo đức tin "Munafiq", ai yêu thương họ Allah yêu thương người đó và ai ghét họ Allah ghét người đó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các người có biết Thượng Đế của các người đã nói gì không?} Mọi người đáp: Allah và Thiên Sứ của Ngài biết hơn hết! Người nói tiếp: {Ngài phán: Trong đám bầy tôi của TA, có người có đức tin nơi TA và có kẻ vô đức tin nơi TA
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Ta ở tại Hawdh để chờ đợi ai đó trong các ngươi được dẫn đến chỗ Ta, và sẽ có một số người được dẫn đi ngang qua gần chỗ Ta, vì vậy, Ta nói: Lạy Thượng Đế của bề tôi, họ là người của bề tôi, họ là cộng đồng tín đồ của bề tôi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Niềm tin Iman gồm hơn bảy mươi hoặc hơn sáu mươi nhánh: Nhánh vĩ đại nhất là câu: Laa i laa ha il lol loh và nhánh bé nhất là nhặt gai bỏ khỏi đường đi và sự e thẹn làm một nhánh của niềm tin Iman.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp