Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Wala sa sinumang lalaki na mag-angkin ng iba sa [tunay] niyang Ama-at siya [ay tiyak] na napag-alaman niya-maliban sa Hindi mananampalataya.At sinuman ang mag-angkin [sa mga bagay] na hindi niya pagmamay-ari;Siya ay hindi kabilang sa amin,at mamili siya ng tahanan na uupuan niya sa Impiyerno.At sinuman ang tumawag sa isang lalaki ng Walang pananampalataya,o nagsabing: Kalaban ni Allah,at hindi ito makatotohanan,maliban sa ito ay babalik sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalawang bagay sa mga tao,kung saan dahil sa mga ito sila ay [nananatali sa mga gawin ng] hindi mananampalataya:Paninirang-puri sa pamilya,at panaghoy sa may patay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang lalaking magsasabi sa isang lalaki nang makasalanan o hindi mananampalataya, maliban sa ito ay babalik sa kanya, kung ito ay hindi [totoo sa] nagmamay-ari nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses