Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Maglalantad ang Panginoon natin ng lulod Niya kaya magpapatirapa sa Kanya ang bawat mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae ngunit mananatiling [nakatayo] ang bawat sinumang nagpapatirapa noon sa Mundo bilang pakita at parinig at magtatangka siyang magpatirapa ngunit magiging parang iisang buto ang likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang ibinaba sa amin ang talata ng Pagkakawang-gawa,Kami ay nagbubuhat sa mga likod namin [ng mga kawang-gawa],Dumating ang isang lalaki,at nagkawanggawa ng maraming bagay,Nagsabi sila:Pakitang-tao,At dumating ang ibang lalaki,at nagkawanggawa ng malapit sa Tatlong kilo,Ang sabi nila:Katotohanang si Allah ay malayo sa anumang pangangailangan mula sa tatlong kilo na ito! Ipinahayag;[ ang talatang] :{Sila na [mga Munafiq o Mapagkunwari] na pumupuna sa mga nagbibigay[ ng kusang-loob sa kapakan ni Allah] mula sa lipon ng mga sumasampalataya tungkol sa mga kawang-gawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Muhammad bin Zaid :Na ang mga tao ay nagsabi sa lolo nila na si Abdullah bin Umar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-:Kami ay pumapasok sa mga Sultan namin ,sinasabi namin sa kanila ang salungat sa mga pinag-uusapan namin kapag lumabas kami sa kanila.Nagsabi siya:Ibinibilang namin ito sa epokrito sa panahon ng sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumisan kami kasama ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa isang paglalakbay na dinapuan ang mga tao roon ng kasalatan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko ipinagpapalagay na sina Polano at Polano ay nakaaalam mula sa relihiyon natin ng anuman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses