Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi ako umiiyak dahil hindi ko Alam na kung ano ang nasa kay Allah-Pagkataas-taas Niya ay higit na mainam para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Datapuwat umiiyak ako dahil ang Pagpapahayag ay tuluyan ng naputol mula sa kalangitan,Naapektohan silang dalawa sa pag-iyak,Hanggang sa umiyak silang dalawa kasama niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay nagpasunud-sunod ng pagsisiwalat sa Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, bago ang pagpanaw nito hanggang sa pumanaw ito sa pinakamadalas nangyayari ang pagsisiwalat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses