Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang nagpakawangis sa [ibang] mga tao, siya ay kabilang sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:((Hindi ipinapahintulot sa isang Muslim na lumikas sa kapatid niya nang mahigit sa tatlong gabi;Magsasalubong silang dalawa,tatalikod ito at tatalikod ito,At ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay ang unang bumati ng kapayapaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang maminsala sa mga Muslim,ay pipinsalain siya ni Allah,at sinuman ang magpahirap sa mga Muslim,si Allah ay magpapahirap din sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang isang lalaki ay nakasalalay ang kanyang relihiyon sa kanyang kaibigan,kaya`t piliin nang isa sa inyo kung sino ang kanyang kakaibiganin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tiyak na susundin niyo ang mga gawain ng mga nauna sa inyo, kapareho ng balahibo ng pana sa isang balahibo, hanggang sa kahit na sila ay papasok sa lungga ng bayawak tanto papasok din kayo sa kanya. Sabi nila: Oh Sugo ni Allah, Sila bang Hudyo at mga Kristiyano? Sabi niya: Sino pa ba?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang karapatan ng muslim sa kapatid niyang muslim ay anim:Kapag nasalubong mo siya,batiin mo,at kapag inimbitahan ka niya,ay paunlakan mo,at humingi siya ng payo ay payuan mo,at kapag siya`y bumahing at kanyang sinabi "Al hamdulillah",sabihin mong" Yarhamukallah",at kapag siya ay nagkasakit,bisitahin mo,at kapag siya ay namatay,makipaglibing ka sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Isinumpa ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ang lalaking nagsusuot ng kasuutan ng babae at ang babaing nagsusuot ng kasuutan ng lalaki.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay hindi nagtitina [ng buhok] kaya sumalungat kayo sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko napag-utusan sa pagpapataas ng mga Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbabawal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ang Tirador,At nagsabi siya na ito ay hindi nakakapatay ng hayop,at hindi nakakapagtanggol [laban]sa kalaban,at ito ay nakakapagtanggal ng mata,at nakakaputol ng ngipin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses