د احادیثو لړلیک

چا چې ځان له کوم قوم سره تشبیه کړ، نو هغه له هغوی څخه دی
عربي انګلیسي فرانسوي
د مسلمان لپاره روا نه دي چې خپل ورور له دریو شپو څخه زیات پریږدي، کله چې دوی سره مخ کیږي: نو دا ترې مخ اړوي، او هغه هم ترې مخ اړوي، او په دې دواړو کې غوره هغه څوک دی چې په سلام پیل وکړي.
عربي انګلیسي فرانسوي
څوک چې مسلمان ته ضرر واړوي الله به هغه ته ضرر ورواړوي او څوک چې پر مسلمان سختي راولي، الله به په هغه سختي راولي
عربي انګلیسي فرانسوي