ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ആരെങ്കിലും ഒരു ജനതയോട് സാദൃശ്യപ്പെട്ടാൽ അവൻ അവരിൽ പെട്ടവനാണ്
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തൻ്റെ സഹോദരനെ മൂന്നിലധികം ദിവസത്തേക്ക് അകറ്റിനിർത്തൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് അനുവദനീയമല്ല. രണ്ടു പേരും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടും, അവൻ അങ്ങോട്ടുമെന്ന രൂപത്തിൽ തിരിഞ്ഞു കളയുക (എന്നത് പാടില്ല). അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നവനാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഉപദ്രവമേൽപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹു അവന് ഉപദ്രവമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനോട് വിദ്വേഷത്തിൽ വർത്തിച്ചാൽ അല്ലാഹു അവന് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്