హదీసుల జాబితా

ఎవరైతే ఇతర జాతుల సాంప్రదాయాలను అనుసరిస్తారో వారు కూడా అదే క్రోవకు చెందుతారు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒక ముస్లిం కోసం ‘తన సోధరుణితో మూడు రాత్రుల కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఉండటం‘సమంజసం కాదు,ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఎడ ముహమ్ పెడముహమ్ తో కలుసుకుంటారు కానీ అందులో'మొదట సలాం చేసినవాడే”ఉత్తముడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ముస్లిం ను నష్టానికి గురిచేసిన వాడిని అల్లాహ్ నష్టానికి గురిచేస్తాడు,ముస్లిం తో కఠినంగా వ్యవహరించినవాడితో అల్లాహ్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్