ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ముస్లిం ను నష్టానికి గురిచేసిన వాడిని అల్లాహ్ నష్టానికి గురిచేస్తాడు,ముస్లిం తో కఠినంగా వ్యవహరించినవాడితో అల్లాహ్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్