فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

څوک چې مسلمان ته ضرر واړوي الله به هغه ته ضرر ورواړوي او څوک چې پر مسلمان سختي راولي، الله به په هغه سختي راولي
عربي انګلیسي فرانسوي