ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఎవరైతే ఇతర జాతుల సాంప్రదాయాలను అనుసరిస్తారో వారు కూడా అదే క్రోవకు చెందుతారు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్