உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

யார் எந்த சமூகத்திற்கு ஒப்பாக நடப்பாரோ அவர் அச்சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராவர்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு