زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرکس خود را شبيه قومی کند، از آنهاست.
عربي انگلیسی فرانسوی
اینکه مو به مو از راه و روش پيشينيان پیروی می کنید، امری حتمی و قطعی است، تا جايی كه اگر به لانه ی سوسماری داخل شوند، وارد آن می شوید. گفتند: ای رسول خدا، آيا منظورتان [از پیشینیان] يهود و نصارا است؟ فرمود: پس چه كسانی هستند؟.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم بر مردی که لباس زنانه می پوشد و بر زنی که مانند مردان لباس بپوشد، لعنت فرستاد.
عربي انگلیسی فرانسوی
يهود و نصاری (محاسن و موهای شان را) رنگ نمی زنند، شما خلاف آنان عمل كنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
من به زينت دادن و مجلل نمودن (ظاهر) مساجد مأمور نشده ام.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم مردانی که خود را به شکل زنان درمی آورند و زنانی که خود را شبيه مردان می کنند، لعنت نموده و فرمود: «آنان را از خانه های تان بيرون كنيد».
عربي انگلیسی فرانسوی