උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

(හීයක දෙපැත්තේ ඇති) පිහාටුවක් අනෙක් පිහාටුවට සමාන්තර වන අයුරින් සැබැවින්ම නුඹලාට පෙර සිටියවුන්ගේ පිළිවෙත් නුඹලා අනුගමනය කරනු ඇත. ඔවුන් තලගොයාගේ ගුහාවකට පිවිසුණද නුඹලා ද එහි පිවිසුනු ඇත. ඔවුහු: අහෝ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණනි! (ඔවුන්) යුදෙවවන් හා කිතුනුවන් දැ?යි විමසුවෝය. එතුමා: වෙනත් කවරෙකුදැ?යි විමසා සිටියහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කාන්තා ඇඳුම් අඳින පිරිමියාටත් පිරිමි ඇඳුම් අඳින කාන්තාවටත් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමාණන් ශාප කළහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම යුදෙව්වන් හා කිතුනුවන් වර්ණ නොගන්වති. එහෙයින් ඔවුනට වෙනස් අයුරින් ඔබලා කටයුතු කරනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ