Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang nagpakawangis sa [ibang] mga tao, siya ay kabilang sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tiyak na susundin niyo ang mga gawain ng mga nauna sa inyo, kapareho ng balahibo ng pana sa isang balahibo, hanggang sa kahit na sila ay papasok sa lungga ng bayawak tanto papasok din kayo sa kanya. Sabi nila: Oh Sugo ni Allah, Sila bang Hudyo at mga Kristiyano? Sabi niya: Sino pa ba?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Isinumpa ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ang lalaking nagsusuot ng kasuutan ng babae at ang babaing nagsusuot ng kasuutan ng lalaki.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay hindi nagtitina [ng buhok] kaya sumalungat kayo sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko napag-utusan sa pagpapataas ng mga Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses